החלטת הממשלה

החלטה מספר  דר/10 של ועדת שרים לענייני דיור (קבינט דיור) מיום 03.06.2013 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 12.06.2013 ומספרה הוא 374(דר/10).
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו


נושא ההחלטה
שיפור מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק הנדל"ן


מחליטים

1 . להקים ועדת היגוי בינמשרדית לשיפור מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק הנדל"ן (להלן – הוועדה), אשר חברים בה כל המפורטים להלן:

א. הממונה על התקציבים במשרד האוצר או סגנו– יו"ר.
ב. המדען הראשי במרכז למיפוי ישראל – מרכז הוועדה.
ג. עובד אגף החשב הכללי במשרד האוצר, שתמנה החשבת הכללית.
ד. עובד רשות המסים, שאינו עובד שע"מ, שימנה מנהל הרשות.
ה. עובד שע"מ, שימנה מנהל רשות המסים.
ו. עובד מטה התקשוב הממשלתי, שתמנה הממונה על התקשוב הממשלתי.
ז. הסטטיסטיקן הממשלתי, או נציגו.
ח. עובד מינהל התכנון, שימנה מנהל המינהל.
ט. עובד משרד הבינוי והשיכון, שימנה מנכ"ל המשרד.
י. עובד המועצה הלאומית לכלכלה, שימנה יו"ר המועצה.
יא. עובד רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות.
יב. עובד האגף לרישום והסדר מקרקעין, שתמנה הממונה על המרשם.
יג. נציג השמאי הממשלתי, שימנה השמאי.
יד. עובד בנק ישראל, שימנה נגיד הבנק.
טו. עובד הרשות למשפט וטכנולוגיה, שימנה ראש הרשות.
טז. עובד רשות האוכלוסין וההגירה, שימנה ראש הרשות.

2 . לפעול לטיוב המידע הקיים במאגרי מידע ממשלתיים שונים, הנוגע לשוק הנדל"ן, ולהאחדת בסיס רישום המידע כך שיתאפשר ניתוח המשלב נתונים ממספר מאגרי מידע שונים באמצעות כלי בינה עסקית.

3 . לבחון את הצורך ואת האפשרויות להנגשת המידע הקיים במאגרי מידע ממשלתיים שונים, הנוגע לשוק הנדל"ן, לציבור הרחב ולפעילים בשוק הנדל"ן, לרבות רוכשי ומוכרי דירות, קבלנים ויזמים, מתווכים, שמאים, אנשי אקדמיה ועוד, וזאת בשים לב להגנה על פרטיות נושאי המידע.

4 . לפתח כלים להצגה ולניתוח של מידע על שוק הנדל"ן לגורמי ממשלה ברמת זמינות ועדכון גבוהה.

5 . לפתח מדדים חדשים לבחינת הפעילות המשקית בשוק הנדל"ן, בדגש על שינויי מחירים ולחצי ביקוש. פעילות זו תרוכז על ידי המועצה הלאומית לכלכלה, בשים לב לעבודות קודמות.

6 . להקצות לפעילות הוועדה סך של 5 מיליוני ש"ח בשנה.
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.