זכויות יוצרים ואי הפצת מידע

תנאי שימוש:

בלחיצה על הקישור בתחתית העמוד: "צור קשר", אני (להלן: "המקבל") מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:

יש לפעול על פי תנאי השימוש המפורסמים באתר מאגרי המידע הממשלתיים בקישור הנ"ל:
https://data.gov.il/terms

במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין המוזכר בדף זה, יש לפעול על פי הרשום בדף זה.

זכויות היוצרים למפ"י

​זכויות היוצרים לגזטיר הינם של מפ"י ושייכות למדינת ישראל, לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות.
כל משתמש רשאי לצטט מחומרים אלה תוך ציון המקור לציטוט. נוסח הציטוט יהיה כלהלן: "זכויות היוצרים בגין הגזטיר הינן של המרכז למיפוי ישראל". 
אסור לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

הצהרה על אי הפצה המידע

​המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בנתונים לשימוש מחקרי, עצמי או לפעילות הכוללת שימוש מסחרי ובעלת ערך כלכלי ובלבד שלא נעשה שימוש מסחרי או הפצה של הנתונים עצמם, ללא קבלת אישור המרכז באמצעות פניה ע"י הקישור מטה . העתקה, הפצה מחדש, שידור מחדש או פרסום של החומר מותנה בהסכמת מאת המרכז למיפוי ישראל, מראש ובכתב.

הצהרה על האחריות הבלעדית של המשתמש בשימוש בנתונים

​הנתונים נמסרים כשירות מידע לציבור ואינם מחייבים. מפ"י עובדיו, ונציגיו, לא יישאו באחריות הנתונים המוצגים. האחריות הבלעדית בשימוש ועיבוד הנתונים, לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו; לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר בידי המשתמש או בידי כל צד ג'; לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לכל צד ג' עקב השימוש בנתונים  לרבות נזק שנגרם עקב שימוש בנתונים המוצגים הינם על אחריות המשתמש.

את המוצר דיגיטלי - "גזטיר נתוני נכסים" ניתן לקבל ע"י הרשמה בקישור: צור קשר
נא מלאו את כל הפרטים עם ציון נושא הפניה - "גזטיר נתוני נכסים"