אכיפה

חטיבת הגיאודזיה מופקדת על אכיפת פקודת המדידות, תקנות המדידה והנחיות המנהל. במסגרת פעילות האכיפה מובאות בפני החטיבה תלונות על מודדים בעלי רישיון מדידה. יחידת האכיפה בחטיבת גאודזיה מבררת את מהות התלונה ובודקת באופן יסודי ומעמיק את התנהלותו של המודד בכפוף לסמכות המוקנית לה על פי פקודת המדידות. היה וממצאי הבדיקה מצביעים על כך כי המודד הנילון פעל בניגוד לפקודה או בניגוד לתקנות או להנחיות מתחיל תהליך משמעתי אשר במסגרתו נבחנת מידת חומרת העבירה ובהתאם לכך נקבעת חומרת הענישה. בסמכות מנהל המרכז למיפוי ישראל לשלול רישיון מדידה של מודד לתקופה מוגבלת או לצמיתות.
פרוט מקרי האכיפה ותוצאותיהם ללא פרטים מזהים ניתן לראות כאן​


נ​והל אכיפה

לנוחיותכם, ניתן לצפות במסמך המסביר את תהליך ביצוע האכיפה במרכז למיפוי ישראל כאן

אכיפה יזומה
במסגרת פעילות האכיפה, המרכז למיפוי ישראל מקדם ופועל לביצוע אכיפה יזומה. פעילות זו מתבצעת על ידי פניה לרשויות מקומיות, ועדות לתכנון ובניה להעברת מפות מדידה החשודות בכך שהן שגויות או רשלניות. הפעילות החלה בשנת 2017 ובשלב הראשון המפות נבדקו והועברו דוחות ליקויים למודד ללא נקיטת אמצעים משמעתיים.
דוגמאות למקרים שנבדקו והליקויים ניתן למצוא כאן​

החל מתאריך 01/01/2018 מפות שייבדקו במסגרת אכיפה יזומה, ויימצא שהמודדים החתומים עליהן פעלו בניגוד לפקודת המדידות, תקנות המדידה והנחיות המנהל, יוזמנו לבירור או שימוע והמשך טיפול בהתאם לממצאים. 

פרטים ליצירת קשר
​לעזרה ומידע נוסף ניתן לפנות לכתובת דוא"ל:  achifa@mapi.gov.il​ או לטלפון 03-6231928, 03-6231975​


קישור לטופס הגשת תלונה

דוגמאות למקרי אכיפה 

תלונה: 
דוגמה א:
הוגשה תלונה על ידי ועדה מקומית על סתירה בין 2 מפות של אותו מודד שהוכנו במסגרת בקשה להיתר בנייה. סדר גודל של הסתירה: 1 מ' כאשר יש קיר שנבנה על סמך היתר בניה הנמצא בחריגה לתוך החלקה הגובלת.

חומר הביסוס היה תצ"ר רשומה עם קוא' של נקודות המפנה ברשת חדשה לפיה סומנו החלקות, הוכנו מפות להיתרי בניה ונבנו קירות המהווים גבול.

המודד השתמש בחומר הביסוס לגבי חלקה אחת ולגבי החלקה הגובלת השתמש בנתונים ממקור אחר אשר בעטיים נגרמה הטעות.

המודד התחייב לפעול לשינוי הת.ב.ע כתנאי לאי שלילת הרשיון.

דוגמה ב:
בדומה למקרה בדוגמה א' נקבעה ביישוב מסוים חלוקה מבוססת קואורדינטות לפיה סומנו החלקות והוכנו מפות להיתר. 
במקרה זה התגלתה סטייה ניכרת (כ-60 ס"מ) בין 2 מודדים שהכינו מפות לחלקות גובלות: מודד אחד השתמש בקואורדינטות של נקודות המפנה כפי שנקבעו בזמן החלוקה ומודד שני קבע את הגבול על סמך דיגיטיציה. 

כאשר הסתבר כי אין המפות תואמות החליטה המועצה האזורית להוציא צו הפסקת בניה עד אשר תתברר סיבת הטעות ומקורה.

למרות חומרת המקרה לא ננקטו צעדי ענישה משמעותיים מלבד הערה בתיקו האישי של המודד. הנימוק להקלה בענישה היא כי הטעות התגלתה בשלב מוקדם, יחסית ולא נגרם נזק של ממש.

ריכוז תוצאות פעילות אכיפה​

שנה​​הוגשולא מוצדקותהערה בתיקהשעיה על תנאיהשעיה בפועל​ביטול רישיוןטרם הסתיים
20131485000
20141877320
20151894320
20161082000
201720135100
20182814800
0
​201920​1442​3​​12
2020​2​​12​1​​​
סה"כ130​74​35118​12​
חלק100%57%27%8%6%1%​2%מודדים שהשעייתם בתוקף

​שם המודד​מספר רישיון​תאריך הפסקת רישיון​תקופה בחודשים​תאריך סיום​קישור לילקוט הפרסומים
​נתן שלסינגר ​1234​02/04/2019​24​02/04/20218153​
​לזר ארטובסקי​759​​01/03/2020​​24​01/03/20228717​

​​

מודדים שרשיונם בוטל

שם המודד​מספר רישיון​תאריך ביטול רישיון​קישור לילקוט הפרסומים
​ויקטור רמון​491​02/04/2019​8153​