הודעות ועידכונים

משולחן המנכ"ל מספר 64

21/06/2020
פרסומים ומאמרים באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל, אישור תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף 2020, חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז 2017, איחוד מפרט המיפוי הלאומי ומפרט חני"ת, סיום קבלת קובצי תצ"ר במפרט חני"ת 1.2 וכו

משולחן המנכ"ל מספר 63

05/05/2020
כניסת הנחיית המנהל לביקורת תצ"ר ותת"ג לתוקף, פרסום להערות הציבור של טיוטת הנחיית המנהל לשחזור גבולות של חלקות רשומות, פרישתה של מודדת מוסמכת לריסה ווזנסנסקי לגמלאות, הזמנה לפגישות מקוונות במגוון נושאים מקצועיים

משולחן המנכ"ל מספר 62

19/03/2020
התנהלות המרכז למיפוי ישראל בתקופת משבר נגיף קורונה, התארכות תורי הביקורת לאישור תצ"ר ותת"ג בתקופת משבר נגיף קורונה, הצגת שכבת סוגי בעלויות באתר המפות הממשלתי, תקלות באשף רקפת בטופוקד, פניות בנוגע לשירות ללשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות ועוד.

משולחן המנכ"ל מספר 61

31/12/2019
נוסח אישור ועדה על תצ"ר, תהליך אישור מערכות צילום אוויריות, הנחיית המנהל למדידת נקודות בקרה בשיטות לווייניות, ביטול הצורך באישור רשתות בקרה במפות קדסטר, הנחיית המנהל לבנייה ואבטחה של נקודות בקרה ברמות S ו - H.

משולחן המנכ"ל מספר 60

25/09/2019
הכירו את הנהלת המרכז למיפוי ישראל, זכיה בפרס השקיפות השלטונית, בעיות באישור מפות מדידה להיתר בניה בוועדות המקומיות, שגיאה בפרמטרי ההתמרה שבתקנות, פרסום ספרות מקצועית, עידכון הנחיית המנהל 1.2015, הזמנה לקריאה מונחית של הנחיית המנהל 1.2015

משולחן המנכ"ל מספר 59

29/07/2019
הנצחת מודד מוסמך אורי שושני ז"ל, הזמנה למפגשי מודדים, השתתפות בתכנית סטארטר להכשרת עורכות/י מפות בסביבה ממוחשבת, פיילוט הגשת תצ"ר בסביבת טופוקד, הערכות למכרז מודדים מבקרים חדש, שימוש בנתונים מפרויקטי קמ"ק שטרם הסתיימו ועוד.

משולחן המנכ"ל מספר 58

12/06/2019
חתימה אלקטרונית והסכנות שהקובץ עם שרטוט בצורת חתימה, שינוי הנחיית המנהל 1.2014 לביקורת מפות קדסטר, מפות דוגמה לתכנית מפורטת ולהפקעה, תיקונים בתקנות המדידות )מדידות ומיפוי(, תשע"ו- 201, שינוי מתכונת הבחינות לקראת קבלת רשיון מדידה ועוד.

משולחן המנכ"ל מספר 57

18/04/2019
עוברים מחני"ת 1.2 לחנית 1.3, לו"ז להחזרות של תיקונים למפות קדסטר, שינוי שמו של האגף לרישום והסדר מקרקעין, נוסח אישור יו"ר ועדת תכנון על תצ"ר, שינויים באתר , חידוש רשיון מדידה לאחר תקופה לא פעילה, שינוי שיטת התשלום ברשת תחנות הקבע של המרכז למיפוי ישראל

משולחן המנכ"ל מספר 56

20/03/2019
אבלים על מותו של אורי שושני, הדרכה מקוונת בנושא הגשה מקוונת של מפות במסגרת רישוי זמין, תיקוף הנחיית מנהל 5.2015 לבקרת איכות למפה טופוגרפית, מפגשי מודדים, השעיית רשיונות מודדים, עתירת מודד לבג"צ כנגד החלטה להשעיית רשיונו

משולחן המנכ"ל מספר 55

31/01/2019
הדרכה מקוונת בנושא הגשה מקוונת של מפות במסגרת רישוי זמין, הזמנה לרב-שיח בנושא הנחיית המנהל לסווג נקודות גבול, מעבר לגרסה 1.3 במפרט חני"ת, העברת קו הבדיקה לתחנות כוללות מראשון לציון ליפו, תזכורת להארכת תוקף אישור מצלמות דיגיטליות ועוד.

משולחן המנכ"ל מספר 54

19/12/2018
תזכורת לתשלום רשיון המדידה, מתקדמים לקדסטר תלת-ממדי, מדידת מפות טופוגרפיות בטכנולוגיות חדשניות, מסירת נתונים מגושים שבתהליכי הסדר, ביטול מקדמות במסגרת פתיחת תיק לביקורת תצ"ר

משולחן המנכ"ל מספר 53

21/11/2018
פיילוט הגשת מפות להיתר בניה במערכת טופוקד, הזמנה לרב-שיח בנושא מדידות מרחפנים, טיוטת הנחיית מנהל 5.2018. בנייה ואבטחה של נקודות בקרה, הצגת כיסוי רשתות תחנות הקבע באתר המפות הממשלתי, שינוי שיטת החיוב למדידות ב- RTK

משולחן המנכ"ל מספר 52

09/08/2018
הצעה להשתתפות בתהליך כתיבת אתיקה מקצועית, מפגשי מודדים, הערכות לאישור מצלמות על כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ), טיוטת הנחיית המנהל 1.2018. בדיקה ואישור כשירות של תחנה כוללת, טיוטת הנחיית מנהל 4.2017. מדידה והכנת תצ"ר

משולחן המנכ"ל מספר 51

30/04/2018
הנחיית הממונה על תאגידי המים והביוב בנושא פתיחת שוחות ביוב, עיכוב בהערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת, אישור למערך פרטי של תחנות קבועות, ספריה דיגיטלית של ספרות מקצועית באתר המרכז למיפוי ישראל, חידושים במערכת טופוקד

משולחן המנכ"ל מספר 50

11/04/2018
מציינים 50 הודעות, מפגשי מודדים, הערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת, חידוד ההקפדה על איכות העבודות ולוחות הזמנים, שיפור ברשת תחנות הקבע, מסמכי דגשים מקצועיים, דגשים בנושא מדידות לצרכי פיקוח

משולחן המנכ"ל מספר 49

26/02/2018
טיוטת תקן 3.2018 לביצוע של פרויקט צילום אווירי בכיסוי ארצי

משולחן המנכ"ל מספר 48

28/01/2018
מפגש הדרכה בנושא הגשת מפות להיתר בניה באשף רקפת, הנגשת קובצי מקור של תצ"ר, המשך קידום חוק המדידות, תיקונים בתקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשמ"ב - 1982, טיוטת הנחיית המנהל 5/2016 למדידת נקודות בקרה בשיטות של גאודזיה לוויינית

משולחן המנכ"ל מספר 47

03/01/2018
שינוי מיקום תחנת כרם שלום ברשת תחנות הקבע, מדידות בפרויקטים הנדסיים המבוצעים על ידי חברות בין-לאומיות, הערכות לסיום פעילות הצילום במצלמה האנלוגית של המרכז למיפוי ישראל, הקמת מחלקה לביקורת תת"ג ועוד

משולחן המנכ"ל מספר 46

24/09/2017
פרסום הצעת חוק המדידות, פרסום הנחיית המנהל להתמרת קואורדינטות לרשת ישראל התקפה, אישור מצלמות המותקנות על כטב"מ, הזמנה למפגשי מודדים במרחבים, תערוכת עבודות מדידה, רשימת מודדים חדשה באתר המרכז למיפוי ישראל, מפרט הגשה ממוחשב לגושי הסדר

משולחן המנכ"ל מספר 45

07/08/2017
חבר של כבוד ב- FIG לפרופ' ירח דויטשר, פעילות הסברה על מקצוע המדידות לתלמידי תיכון וחטיבת ביניים, קורס קדסטר ברשת, מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3, הנחיית המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה, קווי בנין, למדידות הנדסיות ללווי של פרוייקטי בניה ומפות נלוות

משולחן המנכ"ל מספר 44

18/04/2017
חג פסח אביבי וחג פסחא מואר לכולכם, אישור למערך פרטי של תחנות קבועות, פתיחת מאגר הנתונים הקדסטרי לציבור

משולחן המנכ"ל מספר 43

09/03/2017
אשף רקפת באינטרנט, מרכז התמרות באינטרנט, מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3, מסמך ריכוז מצלמות מאושרות באתר המרכז למיפוי ישראל, דרוג למצלמות אנלוגיות, מיפוי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ או רב-להב), אתר אינטרנט חדש למפ"י, מחשבון לאומדן אגרת ביקורת

משולחן המנכ"ל מספר 42

29/01/2017
פורום תשתיות, מפגשי מודדים, אי-הגשת נסחי רישום, דו''ח על מידע קדסטרי, מסמכים חדשים בתצפית, מרכז התמיכה המקצועית

משולחן המנכ"ל מספר 41

26/12/2016
אישור תצ"ר תואמת לתכנית לרישום שיכון ציבורי (תרש"צ), דגשים בהגשת תצ"ר, בעיות בגבולות של נחלות במושבים, תיעוד בעיות קדסטריות, פרסום שכבות תת"ג ונקודות מקוריות (אותנטיות) בטופוקד, מפגש מספר 100 של פורום קדסטר

משולחן המנכ"ל מספר 40

05/12/2016
תשלום רישיונות, מדידת עומקי שוחות ביוב, חתימה דיגיטלית, חתימה דיגיטלית על תצ''ר, שכבת גבולות הגושים הרשומים, הנחיית מנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום

משולחן המנכ"ל מספר 39

19/09/2016
מפגשים עם מודדות ומודדים מוסמכים, הערכות לתשלום רישיונות מדידה

משולחן המנכ"ל מספר 38

10/07/2016
התייחסויות המודדים לחוק המדידות, מפגש מודדים במרכז למיפוי ישראל, שימוש בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016, התבססות על חלקות ארעיות בתצ"ר כשרה לרישום שטרם נרשמה, הגשת נתוני מדידה אמינים במפות קדסטר

משולחן המנכ"ל מספר 37

16/06/2016
פרסום תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) התשע"ו - 2016

משולחן המנכ"ל מספר 36

09/06/2016
מעבר מרחב תל אביב ללינקולן 1, קבלת מידע או תמיכה בנושא תצ"ר או תת"ג, הורדת מערכת עדכן גוש/חלקה מאתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל, חקיקת חוק מדידות חדש

משולחן המנכ"ל מספר 35

01/05/2016
מדידת תשתיות מים וביוב

משולחן המנכ"ל מספר 34

21/04/2016
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016, שינויים בתהליכי עדכון שכבות הבסיס במאגר הנתונים הגאוגרפיים הלאומי, השתתפות בפורום קדסטר, השעיית רישיון מודד

משולחן המנכ"ל מספר 33

21/02/2016
הזמנה לרב שיח בנושא רשת הבקרה האנכית הלאומית, הזמנה למפגשי מודדים, דברי דואר במתחם מפ"י, אישורי כניסה למתחם מפ"י, ייעוץ בנושאים קדסטריים, מענה לנושאים מנהלתיים בתהליך ביקורת תצ"ר או תת"ג, העלאת הרזולוציה של האורתופוטו באתר המפות הממשלתי govmap

משולחן המנכ"ל מספר 32

25/01/2016
שינויים במסך חיפוש של טופוקד, דו"ח תצ"רים, הנחיית המנהל למדידות הנדסיות, הדרכות בנושא חני"ת, סיווג נקודות גבול, תורים לביקורת תצ"ר, תחרות צוותי מדידה, ביקור משלחת מסין

משולחן המנכ"ל מספר 31

03/11/2015
מפגשי מודדים, תחרות צוות המדידה המצטיין, ביקור במשרדי מדידות, ביקור נשיאת FIG

משולחן המנכ"ל מספר 30

19/10/2015
הודעה על השעיית רישיון מודד, הנחית המנהל 9.2014 למדידה ועריכת מפת מדידה להיתר בניה ומפרט מיפוי לאומי, הנחית המנהל 6.2015 למדידות ללווי תהליך הסדר זכויות במקרקעין, תקן 7.2015 למדידת נכסים לצרכי ארנונה

משולחן המנכ"ל מספר 29

03/09/2015
הנצחת זכרו של מודד מוסמך רון אדלר ז"ל

משולחן המנכ"ל מספר 28

03/06/2015
מנהל חדש לחטיבת הקדסטר, הוועדה המייעצת למרכז למיפוי ישראל, ביקור משלחת מבוואריה

משולחן המנכ"ל מספר 27

11/05/2015
הכשרת אנשי מקצוע בתחומי הגאודזיה והגאו-אינפורמציה, טיוטת הנחיית המנהל למדידה והכנת חלוקה מפורטת, טיוטת הנחיית המנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי

משולחן המנכ"ל מספר 26

26/02/2015
מפגשים עם מודדים מוסמכים, שנת 2015-שנת השרות, מפה מצבית כרקע לתשריט בית משותף, אישור רשתות בקרה בתוכניות לצרכי רישום, התמרות בין רשתות ומרכז התמרות

משולחן המנכ"ל מספר 25

20/01/2015
עבודה בסביבת חני"ת, קבלת מספרי אליפסה

משולחן המנכ"ל מספר 24

23/12/2014
הנחיית המנהל לתכולת שרותי מדידה בעבודות הנדסה אזרחית, מטרות ויעדי המרכז למיפוי ישראל, מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס מקוון

משולחן המנכ"ל מספר 23

20/10/2014
מערכות הפעלה למערכת תצפית, מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם, כניסת הנחיות מנהל חדשות לתוקף, טיוטת הנחיות מנהל חדשות, טיוטת הנחיות מנהל חדשות

משולחן המנכ"ל מספר 22

05/10/2014
פרסום השעיית רישיונות, רשם המודדים, רישיונות מודד מפלסטיק, גושי Arab Area, גיליונות מדידה מתקופת המנדט הבריטי (sheet), שימוש בגיליונות sheet בגושי Arab Area

משולחן המנכ"ל מספר 21

18/09/2014
מאגר הודעות "משולחן המנכ"ל", רישיון מדידה מפלסטיק, שרות חישוב מקוון של מדידות GNSS, הנחיית המנהל להקמה, אישור, תחזוקה וניהול של רשת תחנות קבע פרטית

משולחן המנכ"ל מספר 20

11/09/2014
השעית רישיון מדידה, השעית רישיונות מדידה על תנאי, מתן הזדמנות במסגרת האכיפה, אכיפה יזומה

משולחן המנכ"ל מספר 19

28/08/2014
משלוח מיילים כבדים למרכז למיפוי ישראל, מיפוי בשיטה הפוטוגרמטרית, מיפוי ימי ומודדים ימיים

משולחן המנכ"ל מספר 18

18/08/2014
הגשת תצ"ר לוועדה המקומית, תשלום אגרת ביקורת של תצ"ר שמבוקרת על ידי מודד מבקר, מפות ומדידות שהוכנו על ידי מספר מודדים

משולחן המנכ"ל מספר 17

07/08/2014
הנחיות המנהל, תת"ג - תשריט לתיעוד גבולות

משולחן המנכ"ל מספר 16

29/05/2014
פריסת תשלומים, מפגשים עם מודדים מוסמכים, מודד לשם כבוד, תעודת מודד גימלאי

משולחן המנכ"ל מספר 15

22/05/2014
שלילת רישיון מדידה

משולחן המנכ"ל מספר 14

18/05/2014
מעבר למפרט חני"ת, הגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם, מידע חסר בארכיוני המרכז למיפוי ישראל, מדידת גבולות ופרטים בתצ"ר, תשלום חשבונות

משולחן המנכ"ל מספר 13

09/04/2014
משלוח חשבונות, מכרז מודדים מבקרים, הנחיות המנהל לביקורת מפות קדסטר, גרסת pdf להודעות "משולחן המנכ"ל", ברכת חג פסח ופסחא שמח

משולחן המנכ"ל מספר 12

05/02/2014
החמרת האכיפה, עדכון רובד החקיקה, חילופי מנהלים, מערכת TopoCad

משולחן המנכ"ל מספר 11

08/01/2014
החמרת האכיפה, מפגש מודדים בנושא תקנות המדידה, עדכון רובד החקיקה, מודד לשם כבוד

משולחן המנכ"ל מספר 10

29/12/2013
השתתפות בתחרות המי"ל

משולחן המנכ"ל מספר 9

28/11/2013
תשלום חשבונות לקראת סוף השנה

משולחן המנכ"ל מספר 8

06/11/2013
תקנות המודדים 2013, הנחיות המנהל

משולחן המנכ"ל מספר 7

04/11/2013
משלוח נקודות בקרה, הגשת תצ"ר לפני חתימת הוועדה המקומית, אספקת נתונים שלא נמצאים בבנג"ל, משלוח חשבון עסקה במייל, עדכון רובד החקיקה

משולחן המנכ"ל מספר 6

11/09/2013
עדכון רובד החקיקה, לשכה פתוחה, ביקור במרחבים

משולחן המנכ"ל מספר 5

02/07/2013
שינוי תחום פע"מ ל- אגף תצ"ר

משולחן המנכ"ל מספר 4

01/07/2013
פרוט על אתרי האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל: אתר המרכז למיפוי ישראל, שרת המפות הממשלתי, טופוקד - ממשק מאגרי המידע, רשת תחנות הקבע, מרכז התמרות גאודטיות, אתר המטאדאטה הממשלתי

משולחן המנכ"ל מספר 3

18/06/2013
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ''ח - 1998, הנחיות המנהל התקפות, מפגשי שאלות והבהרות בנושא הנחיות טיוטת התקנות 2013 והנחיות המנהל החדשות

משולחן המנכ"ל מספר 2

13/06/2013
תקנות המודדים 2013, הנחיות המנהל, מפגשי שאלות והבהרות

משולחן המנכ"ל מספר 1

09/06/2013
השקת הודעות "משולחן המנכ"ל", פורום קדסטר, הגשה בטופס מקוון, מפרט חני"ת, הגשת מיילרים, אישור מילואות בוועדה המקומית