תעריפי אגרות רישיון ובחינות


סכומי האגרות הקבועות בתקנות המודדים (מקצוע המדידה), תשמ"ב-1982 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה שניה, לפי שיעור עליית המדד לצרכן.

​סוג האגרה​​​תעריפי שנת 2019
​רישיון מודד חדש​466 שח
​חידוש רישיון מודד​ ​(למעט רישיון הניתן למודד בשירות המדינה או בשירות בצבא הגנה לישראל, למעט בשירות מילואים):
​       תשלום אגרה עד 1 בפברואר​466 שח
​       תשלום אגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 30 ביוני​665 שח
​       תשלום אגרה אחרי 30 ביוני​900 שח
​בחינת מודד
​103 שח