מכרז פומבי מס' ע/429 לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט

מכרז פומבי מס' ע/429 לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט
סטטוס מכרז: פעיל
תאריך פרסום לעתונות: 09/07/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/08/2018