מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור3560קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט השוואה וטיוב נתוני שכבות הקדסטר במערכת הממ"ג במפ"י בהתאמה לנתוני מפות גושי הרישום08-09-201127-10-2011
סגור192/11הצעות לרכישת מערכות מדידה גאודטיות (מאזנת,מערכתRTK,מערכת TS ) וציוד נלווה וכן הזמנה להרשם כמציע ברשימת מציעים למכרז סגור לאספקת ציוד מדידה לפי תקנה 16 לתקנות חובת המכרזים.22-08-201120-09-2011
סגור3530תפעול ואחזקה של מערך רשת תחנות GNSS קבועות של המרכז למיפוי ישראל, ואספקת שירותים הנגזרים ממנו11-08-201123-10-2011
סגור3546​ביקורת פרויקט הגדרה אנליטית של גושי הרישום בנגב הצפוני11-07-201121-08-2011
סגור184/10הזמנה למתן הצעות לאספקת מערכות פוטוגרמטריות, ציוד נלווה ושירותים מקצועיים נלווים27-12-201031-01-2011
סגור3507ביצוע סקר מסמכים קדסטריים ישנים08-12-201026-12-2010
סגור3514בחינת נתוני השכבות הקדסטריות במערכת הממ"ג במפ"י והשוואתם לנתוני מפות גושי הרישום25-11-201009-12-2010
סגורע/336פיתוח ותיאום הפיתוח של מרכז מידע מקרקעין (קדסטר, טופוגרפיה, וגיאודזיה) - "מערכת טופוקד"22-11-201030-12-2010
סגור182/10הצעות לרכישת ציוד מדידה גיאודטי וקבלת שירותים נלווים27-10-201017-11-2010
סגור3497איזון גיאומטרי של נקודות בקרה בשטחי אש בנגב11-10-201021-11-2010
סגור3498פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא פרסום ושיווק רשת תחנות הקבעה07-09-201014-10-2010
סגור3500בקשה לקבלת שירותים מקצועיים בביצוע ביקורת תוצאות של פרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוניה15-08-201010-10-2010
סגורללא מספרפנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפי22-06-201010-07-2010
סגורפנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפיפנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפי22-06-201010-07-2010
סגורללא מספרבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לקליטה פוטוגרמטריה04-02-201025-02-2010