מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור3622קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט איתור,זיהוי,תיעוד ומדידה של נקודות אותנטיות לשם שימוש עתידי בהן כחומר בסיס לעבודות קדסטריות15-11-201216-12-2012
סגורע/369אפיון, פיתוח, עיצוב ותחזוקת אתרי מפ"י15-11-201211-12-2012
סגורע/368פניה לקבלת הצעות אפיון ופיתוח כלי תוכנה להתאמת מצייני ושמות מקום ויצירת מוצר טבלאי לעיגון נתוני נדל"ן18-10-201229-11-2012
סגור3620​מכרז דו-שלבי הכולל מבחן יכולת, פנייה לקבלת הצעות להשתתף במבחן יכולת לאספקת שירותים מקצועיים של עדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי13-09-201217-10-2012
סגור3610קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני10-09-201228-10-2012
סגור3611קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט ביקורת הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני10-09-201228-10-2012
סגור3597​פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי פענוח תצלומי אויר27-08-201211-10-2012
סגור3600פרסום חוזר, שינוי תנאים במכרז והארכת מועדים-פנייה לקבלת הצעות להשתתף במבחן יכולת לאספקת שירותים מקצועיים של עדכון וטיוב בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי​16-08-201210-09-2012
סגור504קול קורא למינוי מודדים מבקרים16-04-201222-03-2012
סגורע/361פניה לקבלת הצעות - אפיון ויישום מודול מוצר בנט"ל בפורמט CAD08-12-201101-01-2012
סגורע/360פניה לקבלת הצעות אפיון ופיתוח מודול אבטחת איכות בנק"ל08-12-201101-01-2012
סגור3540​בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי פענוח תצלומי אויר28-11-201120-12-2011
סגור3551​מכרז סגור לביצוע מדידות 1G סמוך לאילת24-11-201113-12-2011
סגור3553​קבלת שירותים לביקורת הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני10-11-201104-12-2011
סגור3543איזון גיאומטרי בגבול מצרים ובהר חרמון10-11-201127-11-2011