מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור3597​פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי פענוח תצלומי אויר27-08-201211-10-2012
סגור3600פרסום חוזר, שינוי תנאים במכרז והארכת מועדים-פנייה לקבלת הצעות להשתתף במבחן יכולת לאספקת שירותים מקצועיים של עדכון וטיוב בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי​16-08-201210-09-2012
סגור504קול קורא למינוי מודדים מבקרים16-04-201222-03-2012
סגורע/361פניה לקבלת הצעות - אפיון ויישום מודול מוצר בנט"ל בפורמט CAD08-12-201101-01-2012
סגורע/360פניה לקבלת הצעות אפיון ופיתוח מודול אבטחת איכות בנק"ל08-12-201101-01-2012
סגור3540​בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי פענוח תצלומי אויר28-11-201120-12-2011
סגור3551​מכרז סגור לביצוע מדידות 1G סמוך לאילת24-11-201113-12-2011
סגור3553​קבלת שירותים לביקורת הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני10-11-201104-12-2011
סגור3543איזון גיאומטרי בגבול מצרים ובהר חרמון10-11-201127-11-2011
סגור3552​קבלת שירותים מקצועיים בפרוייקטי הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני10-11-201104-12-2011
סגור3541הזמנה להיכלל במאגר הספקים של המרכז למיפוי ישראל לאספקת שירותים מקצועיים לביצוע אורתופוטו ספרתי בצבע בכיסוי מקומי03-11-201108-12-2011
סגור193/11הזמנה לקבלת הצעות מחיר לאספקת סרטי צילום אווירי, חומרים לפיתוח ולהדפסת סרטי צילום, נייר וחומרים למעבדת הצילום ולבית הדפוס10-10-201127-11-2011
סגור3542​קבלת הצעות לעריכה לשונית ועריכת תוכן של אתרי האינטרנט10-10-201113-11-2011
סגור3558​קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט איתור, זיהוי, תיעוד ומדידה של נקודות אותנטיות לשם שימוש עתידי בהן כחומר ביסוס לעבודות קדסטריות10-10-201117-11-2011
סגור03/11​פנייה לציבור החוקרים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה והפוטוגרמטריה לקבלת הצעות מו"פ עבור המרכז למיפוי ישראל22-09-201117-11-2011