מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגורע/377פניה לקבלת הצעות לשירותי פיתוח לשיפור והרחבת שרת המפות הממשלתי (פרסום חוזר)30-12-201302-02-2014
סגור3658בקשה להצעות למתן שירותי מדידה ומיפוי ימי לאורך חופי מדינת ישראל - הים התיכון19-12-201302-02-2014
סגור3675מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי16-12-201301-01-2014
סגורע/379פניה לקבלת הצעות לרכישת נתוני דרכים, תנועה וניווט02-12-201309-01-2014
סגור209/13בקשה לקבלת הצעות לרכישת מאזנת דיגיטלית31-10-201321-11-2013
סגור3644​בקשה לקבלת הצעות לביצוע איזון גיאומטרי מדויק באזור צומת ראם - בית שמש - ירושלים03-10-201328-11-2013
סגור3648​קול קורא לרישום במאגר הספקים לביצוע וביקורת פרויקטי קדסטר מבוסס קואורדינטות12-09-201317-10-2013
סגור3645​הזמנה להיכלל במאגר מודדים לביצוע עבודות מדידה קדסטריות שונות - מספר פנייה 364525-07-201312-09-2013
סגור3646הזמנה מספר 3646 - פנייה לחברות פוטוגרמטריות ולמודדים מוסמכים להיכלל במאגר ספקים של המרכז למיפוי ישראל לביצוע עבודות מיפוי פוטוגרמטריות25-07-201312-09-2013
סגור13_204ביצוע עבודות דפוס שונות למרכז למיפוי ישראל22-07-201318-08-2013
סגור1/2013/0קול קורא לעדכון והרחבת מאגר היועצים והמומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה, הפוטוגרמטריה וענפיהם השונים של המרכז למיפוי ישראל15-07-201305-08-2013
סגור207/13קול קורא, הזמנה להיכלל במאגר ספקים של המרכז למיפוי ישראל לאספקת ציוד מדידה גיאודטי11-07-201305-08-2013
סגור3641​פניה לקבלת מידע (RFI) בנושא "שיתוף פעולה-תחנות קבועות פרטיות"30-05-201313-06-2013
סגור203/12בקשה לקבלת הצעות לרכישת ציוד מדידה גיאודטי וקבלת שירותים נילווים29-11-201219-12-2012
סגור3599​בקשה להצעות למתן שירותי מדידה ומיפוי ימי לאורך חופי מדינת ישראל - הים התיכון29-11-201219-12-2012