מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגורבקשה לקבלת מידע בעניין מכשירי ואמצעי מדידה, מיפוי וחישוב "עתיקים" למטרת הצגתם לציבור במרכז למיפוי ישראל (מפ"י)בקשה לקבלת מידע בעניין מכשירי ואמצעי מדידה, מיפוי וחישוב "עתיקים" למטרת הצגתם לציבור במרכז למיפוי ישראל (מפ"י)30-10-201430-11-2014
סגור3676הזמנה למתן שירותים מקצועיים לביצוע אורתופוטו, פענוח תצלומי אויר ועדכון באזור באר שבע והנגב23-10-201408-12-2014
סגורע/3687הזמנה למתן שירותים מקצועיים של הטסה לצורך צילום אווירי06-10-201420-11-2014
סגורע/385אפיון ויצירת שכבת תכנון תואמת את גבולות הקדסטר02-10-201401-12-2014
סגורס/ 11/2פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות מו"פ, כולל הצעות למחקר על שם אביאל רון, ז"ל11-09-201426-10-2014
סגור388עורך ומבקר איכות נתונים של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי (להלן – הבנט"ל)11-09-201406-10-2014
סגור3683מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לביצוע בקרת איכות בשדה של נתוני בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי04-09-201420-10-2014
סגור3680בקשה להצעות למתן שירותי מדידה ומיפוי ימי לאורך חופי מדינת ישראל - הים התיכון - מכרז מספר 368018-08-201421-09-2014
סגור3685מכרז סגור מספר 3685 - לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי14-07-201431-07-2014
סגורראש גף (מכירות ממ"ג)ראש גף (מכירות ממ"ג)06-07-201417-07-2014
סגורראש ענף (תכניות לצרכי רישום)ראש ענף (תכניות לצרכי רישום)14-05-201429-05-2014
סגור3678קול קורא מס' 3678-הזמנה להיכלל במאגר ספקים לביצוע עבודות מדידה שונות12-05-201402-06-2014
סגורס/1/2014קול קורא לעדכון והרחבת מאגר יועצים והמומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי,הגאו אינפורמציה, הפוטוגרמטריה וענפיהם השונים -של המרכז למיפוי ישראל01-05-201419-05-2014
סגור505קול קורא לצורך מינוי מודדים מבקרים- פנייה להצגת מועמדות03-04-201429-04-2014
סגוררכז/ת בכיר/ה (מדידות גיאודטיות)רכז/ת בכיר/ה (מדידות גיאודטיות)05-02-201420-02-2014