מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור3704מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי25-08-201507-10-2015
פעיל3711הזמנה למתן שירותים מקצועיים לצילום ולאספקת אורתופוטו ספרתי בצבע במסגרת פרויקט אורתופוטו ארצי06-08-201517-09-2015
סגורקול קורא פנייה מספר 3710/2015קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של מפ"י20-07-201524-08-2015
סגורמכרז ביצוע עבודות דפוס 217-15מכרז ביצוע עבודות דפוס29-06-201531-08-2015
פעילמכרז סטודנט משאבי אנושמכרז סטודנט משאבי אנוש20-05-201518-06-2015
פעילעורך מיפוי ומידע - אינטרנט (המשרה הינה משרת סטודנט)עורך מיפוי ומידע - אינטרנט (המשרה הינה משרת סטודנט)14-04-201530-04-2015
פעילעורך מיפוי ומידע - פוטוגרמטריה (המשרה הינה משרת סטודנט)עורך מיפוי ומידע - פוטוגרמטריה (המשרה הינה משרת סטודנט)14-04-201530-04-2015
פעילקול קורא מס' 01-2015קול קורא לצורך מינוי חברים בוועדה המייעצת למנהל12-03-201531-03-2015
פעילמשרת ראש ענף מיפוי - מילוי מקוםמשרת ראש ענף מיפוי - מילוי מקום10-03-201531-03-2015
סגורע/389מכרז להספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת מרכזיות להלבנת קבצים המועברים בין רשתות ושל מערכות עצמאית להלבנת קבצים 27-11-201424-12-2014
סגורמשרת ראש ענף חישובים גיאודטייםמשרת ראש ענף חישובים גיאודטיים16-11-201427-11-2014
סגור3684הזמנה למתן שירותים מקצועיים לצילום ולאספקת אורתופוטו ספרתי בצבע בכיסוי ארצי13-11-201425-01-2015
סגור3703מדידות נקודות בקרה מרשת 1G בשיטת GNSS 03-11-201410-12-2014
סגור3681בקשה להצעות למתן שירותי איתור, זיהוי, מדידה ומיפוי עצמים על קרקעית הים –באמצעות רכב תת מימי- לאורך חופי מדינת ישראל – הים התיכון03-11-201407-12-2014
סגור2014/2/0פניה לקבלת הצעות לפיתוח ערכות הדרכה ולביצוע הדרכה בתחום הקדסטר בישראל30-10-201404-12-2014