מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

פעילמשרה לסטודנטים לאגף קדסטרסטודנט/ית - מיועד לסטודנטים במקצועות לאגף קדסטר14-07-201624-07-2016
פעילמילוי מקום עוזר ראשימילוי מקום עוזר ראשי - לשכה משפטית13-07-201620-07-2016
פעילמילוי מקום - סטודנט קדסטרמילוי מקום - סטודנט קדסטר19-05-201631-05-2016
פעילקול קורא 3477בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו08-03-2016
פעיל219/15מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול לפעילות הוועדה הבין משרדית למערכות מידע גאוגרפי21-12-201511-02-2016
פעילקול קורא למחקרים 2015 - פניה ס/1/2015פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות מו"פ, כולל הצעות למחקר על שם אביאל רון, ז"ל14-12-201528-01-2016
פעילע/399בקשה להצעות למתן שרותי אפיון לפיתוח מערכות מידע ושירותים מקוונים (מיפוי, תשתיות ונדל"ן)10-12-201525-01-2016
פעיל220/2015מכרז פומבי להקמה ותפעול מרכז תמיכה מקצועית07-12-201514-01-2016
פעיל218/15בקשה לקבלת הצעות לרכישת מכשירי RTK + מכשירי תחנה כוללת (T.S)03-12-201530-12-2015
פעיל3706קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט קדסטר מבוסס קואורדינטות בגושי רישום ורצועת חלקות לאורך קו החוף של הים התיכון03-12-201523-12-2015
פעיל3707איזון גיאומטרי מדויק בגבול מצרים30-11-201520-01-2016
פעיל3712מכרז פומבי להכנת תכניות לצורכי רישום המוביל הארצי - מחוז צפון26-11-201525-01-2016
פעילמילוי מקום רכזת לשכה בכירהמילוי מקום רכזת לשכה בכירה22-10-201505-11-2015
סגור3704מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי25-08-201507-10-2015
פעיל3711הזמנה למתן שירותים מקצועיים לצילום ולאספקת אורתופוטו ספרתי בצבע במסגרת פרויקט אורתופוטו ארצי06-08-201517-09-2015