מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

פעילס-5/2017קול קורא למחקרים 2017 - פניה ס-5.201710-08-201714-09-2017
פעיל3758מכרז סגור 3758 - קמ"ק 201708-08-201706-09-2017
פעיל3756מכרז לקבלת שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר15-06-201724-07-2017
סגורסטודנט טכנולוגיות מיפויסטודנט טכנולוגיות מיפוי28-05-201711-06-2017
פעילמכרז סגור מס' ס-6/2017פנייה לקבלת הצעות לביצוע עבודת ביקורת פנים11-05-201705-06-2017
פעילסטודנט\ית פוטוגרמטריהסטודנט\ית פוטוגרמטריה04-05-201725-05-2017
סגורקול קורא מספר ס-1/2017מינוי חברים לועדת ההיגוי לאטלס ישראל דיגיטאלי06-02-201716-03-2017
סגור3743מכרז סגור מס' 3743 – מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי, פנייה לקבלת הצעות מחיר מקבוצת מציעים סופית06-12-201605-01-2017
סגורוע/1-2016שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי28-11-201602-02-2017
סגורקול קורא 3744/2016עדכון והרחבת מאגר הספקים במרכז למיפוי ישראל17-11-201616-01-2017
פעילע/407שדרוג כלי הידרולוגיה14-11-201612-12-2016
פעילמשרה לסטודנט - אגף קדסטרמשרה לסטודנט - אגף קדסטר10-10-201628-10-2016
סגור3726/2016 שכירת שירותים לביצוע ניקוד ותעתוק שמות08-09-201631-10-2016
פעיל3727/2016מכרז פומבי לצורך מיון מסמכים קדסטריים28-07-201629-08-2016
פעיל3728איזון גיאומטרי מדויק באזור ים המלח, כנרת, עפולה, חיפה, עכו28-07-201629-09-2016