מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

פעילוע/ 2-2018רכישת נתוני מיפוי כתשתית מחקר ופיתוח לרכבים אוטונומיים06-08-201831-10-2018
פעיל429מכרז פומבי מס' ע/429 לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט 09-07-201801-08-2018
פעיל5/2018פניה לקבלת הצעות לקבלת שירותי קדם דפוס למפות ובקרת איכות של ההדפסה24-05-201828-06-2018
פעיל8/18קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו אינפורמציה14-05-201811-06-2018
פעיל221/18מכרז פומבי לאספקת שירותים לניהול פעילות ועדות בין-משרדיות29-03-201814-05-2018
פעיל507/2018קול קורא 507/2018 לצורך מינוי מודדים מבקרים 08-02-201826-02-2018
פעיל3768/2018קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של המרכז למיפוי ישראל05-02-201812-03-2018
פעילסטודנט/ית משאבי אנושסטודנט/ית משאבי אנוש21-01-201801-02-2018
פעילע/425פניה לקבלת הצעות לרכישה ועיבוד של נתוני שכירויות ומחירים בנדל"ן01-01-201822-01-2018
פעילע/420פניה לקבלת הצעות לרכישה ועיבוד של נתוני שכירויות ומחירים בנדל"ן23-10-201720-11-2017
סגורע/419מכרז לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט28-09-201712-11-2017
פעיל3767טיוב ועדכון כיסויי קרקע18-09-201706-11-2017
פעיל506/2017קול קורא 506/2017 לצורך מינוי מודדים מבקרים07-09-201719-10-2017
פעילוע-2/2017בקשה לקבלת הצעות לפיתוח שלב ג' במערכת טופוקד (קדסטר, טופוגרפיה, תשתיות וגיאודזיה)24-08-201708-11-2017
פעילע/422פנייה לספקי מכרז חשכ"ל מממ 1-2009 לקבלת הצעות לאחראי פרויקט אינטגרציה משילות גיאוגרפית15-08-201718-09-2017