מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור3379קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בחבל לכיש
סגור3403קבלת שירותים מקצועיים ושירותי אפיון בפרויקט לאינטגרציה של הקדסטר התלת-ממדי בממ"ג הקדסטרי במפ"י
סגור3402קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט כתיבת הנחיות לעריכה ממוחשבת של תכניות מרחביות לצורכי רישום שכבתי תלת-ממדי של זכויות במקרקעין - "קדסטר תלת-ממדי"
סגור3378עדכון כתובות ושימושי מבנים
סגור3394מדידות מעקב גיאודינמי בנקודות 1G
סגור01/09פניה לקבלת מידע (RFI) - תוכנה לבדיקת תקינות מדידות גיאודטיות באמצעות גיאודזיה לוויינית ועמידתן בתקנות המדידה והנחיות המנהל10-11-2009
סגורללא מספרמכירת סורק דגם: Color Trek 380 gx08-02-2009
סגורללא מספרפרסום משרת רכז בטחון בכיר07-06-2012
סגורללא מספראיוש משרת רכז (משאבי אנוש) בתל-אביב15-08-2012
סגורמח/5100פנייה לציבור החוקרים והמומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה והפוטוגרמטריה לקבלת הצעות מו"פ
סגורללא מספרממונה (כספים וחשבונות)22-01-2013
סגורע/322קבלת הצעות למערכת הפצה מקוונת של מידע גיאוגרפי
סגורללא מספרממונה (כספים וחשבונות)22-01-2013
סגורמח/5101פנייה למומחים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה והפוטוגרמטריה - הזמנה להיכלל במאגר היועצים של המרכז למיפוי ישראל
סגור151/07רכישה ו/או פינוי של מכונות דפוס מהמרכז למיפוי ישראל ופרוק והרכבה של מכונת חיתוך בבית הדפוס של המרכז למיפוי ישראל