מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור503מינוי מודדים מבקרים02-03-200901-04-2009
סגור3432פנייה למומחים בתחום הצילום האווירי הפוטוגרמטרי, הזמנה למתן שירותי ניווט וצילום אווירי פוטוגרמטרי והזמנה להיכלל במאגר ספקים04-12-200811-12-2008
סגור3431הזמנה למתן שירותים מקצועיים להשלמה, עדכון וטיוב המיפוי העירוני הספרתי - עדכון כתובות, מוסדות ונתוני תנועה04-12-200821-12-2008
סגור3429קביעה ומדידת קו החוף בכנרת27-11-200817-12-2008
סגורע/329מכרז אפיון ופיתוח מודול קדסטר מבוסס קוארדינטות25-11-200814-12-2008
סגור3430קבלת שירותים מקצועיים בפרוייקט הגדרה אנליטית של גושי הרישום באזורי הנגב הלא מבונים10-11-200822-12-2008
סגור20/2008מכרז למתן שרותי יעוץ בתחומי התעתיק והלשון03-11-2008
סגור157/08בקשה לקבלת הצעות לרכישת מערכת CORS. אספקת ציוד נלווה וקבלת שירותים נילווים21-08-200807-10-2008
פעיל188/10פינוי של מכונת דפוס מהמרכז למיפוי ישראל
סגורס 02/11​​קול קורא לעדכון והרחבת מאגר יועצים בתחומי הגאודזיה, הקדסטר, המיפוי, הגאו-אינפורמציה, הפוטוגרמטריה וענפיהם השונים של המרכז למיפוי ישראל
סגור11/01פניה לקבלת מידע RFI ל"תוכנה לעיבוד מדידה של איזון גיאומטרי, תאום רשת בקרה אנכית והשוואת המדידות והתאום לתקנות והנחיות המנהל התקפות"21-08-2011
סגור149/07אנטנות Choke Ring
סגור3380איסוף מידע ויצירת בסיס נתונים למערכת ניווט
סגור3410בקשה להצעות למתן שירותי סקר מסמכים קדסטריים ישנים
סגור3379קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בחבל לכיש