מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

סגור3500בקשה לקבלת שירותים מקצועיים בביצוע ביקורת תוצאות של פרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוניה15-08-201010-10-2010
סגורללא מספרפנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפי22-06-201010-07-2010
סגורפנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפיפנייה לקבלת הצעה להיכלל במאגר מומחים לליווי פעילות האפיון והפיתוח בתחום הממג במפי22-06-201010-07-2010
סגורללא מספרבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לקליטה פוטוגרמטריה04-02-201025-02-2010
סגורבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לקליטה פוטוגרמטריהבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לקליטה פוטוגרמטריה04-02-201025-02-2010
סגור3465הליך מיון מוקדם למכרז לביצוע אורתופוטו ספרתי מתצ"א צבעוני בהיקף ארצי14-12-200914-01-2010
סגור3477קול קורא בנושא אישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו10-12-2009
סגור170/09רכישת מערכת DGPS03-12-200922-12-2009
סגור3464בקשה להצעות למתן שירותי הטסה לצורך ביצוע צילומי אוויר01-12-200913-12-2009
סגורע/332מתן שירותי אפיון, וכתיבת מכרז למערכת טופוקד לשיתוף מידע טופוגרפי, קדסטרי וגיאודטי17-11-200926-11-2009
סגור169/09בדיקה עדכון ובניית שיטות שכר עידוד ופיקוח במרכז למיפוי ישראל במסגרת הפעלת שיטות שכר עידוד29-10-200926-11-2009
סגור168/09בקשה לקבלת הצעות לרכישת ציוד מדידה גיאודטי וקבלת שירותים נילווים18-10-200926-11-2009
סגור3460מדידה של נקודות בקרה G2 בשטחי אש בנגב15-10-200901-12-2009
סגור3461קבלת שירותים מקצועיים בפרויקט הגדרה אנליטית של גושי רישום מוסדרים בנגב הצפוני01-10-200912-11-2009
סגור3454מתן שירותי עדכון מפות גושי רישום01-10-200912-11-2009