מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

פעילקול קורא 4/2021הצטרפות למאגר ספקי ציוד מדידה גיאודטי14-06-202119-07-2021
פעיל3/2021פנייה לקבלת הצעות למתן שרותי מדידה ועריכת מפות קדסטר במסגרת עבודות הסדר קרקעות07-06-202105-07-2021
פעילפניה 2/2021קול קורא להצטרפות למאגר הספקים לעבודות מדידה של המרכז למיפוי ישראל19-04-202113-05-2021
פעילקול קורא לקבלת מידע RFI קול קורא לקבלת מידע RFI – טכנולוגיה ופתרונות לאחסון, עריכה, תשאול ותצוגה של מידע מרחבי רב- ממדי05-04-202110-05-2021
פעיל3-2020קול קורא לביצוע מחקרים כתשתית מו"פ בנושא תחבורה חכמה ורכב אוטונומי17-12-202025-02-2021
סגורקול קורא להשתתפות בשולחן עגול בנושא יישומי מיפוי מתקדמים לשימוש משרדי הממשלהקול קורא להשתתפות בשולחן עגול בנושא יישומי מיפוי מתקדמים לשימוש משרדי הממשלה22-10-202007-11-2020
סגור508/2020קול קורא לצורך מינוי מודדים מבקרים - פנייה להצגת מועמדות08-06-202009-07-2020
סגור226/19אספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל14-05-202022-06-2020
סגור25/2019בקשה לקבלת מידע - RFI - יום חשיפה טכנולוגי30-12-201921-01-2020
סגורוע 2/2019בקשה לקבלת הצעות לפיתוח אתר הנדל"ן24-10-201901-12-2019
סגור וע/3-2019בקשה לקבלת מידע – RFI, לפיתוח אתר הנדל"ן הממשלתי13-06-201904-07-2019
סגור224/19אספקת שירותי אבטחה עבור המרכז למיפוי ישראל07-02-201904-03-2019
סגור223/19 אספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל04-02-201904-03-2019
סגורוע-1/2019פנייה לקבלת הצעות לשירותי צילום אווירי מולטי ספקטראלי, אורתופוטו ונתוני גבהים בכיסוי ארצי07-01-201913-02-2019
סגורRFI 17-2018 Country-Wide Airborne Gravity Survey and Geoid Model Calculation13-12-201807-03-2019
  
לעמוד הקודם
הבא לעמוד אחרון