מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

פעיל508/2020קול קורא לצורך מינוי מודדים מבקרים - פנייה להצגת מועמדות08-06-202009-07-2020
פעיל226/19אספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל14-05-202022-06-2020
סגור25/2019בקשה לקבלת מידע - RFI - יום חשיפה טכנולוגי30-12-201921-01-2020
סגורוע 2/2019בקשה לקבלת הצעות לפיתוח אתר הנדל"ן24-10-201901-12-2019
סגור וע/3-2019בקשה לקבלת מידע – RFI, לפיתוח אתר הנדל"ן הממשלתי13-06-201904-07-2019
סגור224/19אספקת שירותי אבטחה עבור המרכז למיפוי ישראל07-02-201904-03-2019
סגור223/19 אספקת שירותי ניקיון עבור המרכז למיפוי ישראל04-02-201904-03-2019
סגורוע-1/2019פנייה לקבלת הצעות לשירותי צילום אווירי מולטי ספקטראלי, אורתופוטו ונתוני גבהים בכיסוי ארצי07-01-201913-02-2019
פעילRFI 17-2018 Country-Wide Airborne Gravity Survey and Geoid Model Calculation13-12-201807-03-2019
פעיל3786איזון גיאומטרי מדויק ברחבי הארץ19-11-201812-12-2018
פעילוע/6-2018פניה לקבלת הצעות לרכישה ואיסוף נתוני שוק השכירויות בנדל"ן29-10-201821-11-2018
פעילוע/ 4-2018הקמת לשכת שירות למפה אחת לישראל ומאגר תשתיות לאומיות22-10-201822-11-2018
פעיל222/18קול קורא להגשת בקשות להרשמה כמפיץ מורשה של מידע דיגיטלי במרכז למיפוי ישראל08-10-201805-11-2018
פעיל3771הזמנה למתן שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר06-09-201818-10-2018
פעילקול קורא פנייה מספר: 8/18 קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו-אינפורמציה09-08-201829-10-2018
  
לעמוד הקודם
הבא לעמוד אחרון