מכרזים

מסמכי המכרז המצורפים להלן מצורפים לעיון בלבד, ולנוחות הציבור.
הנוסח המחייב של המסמכים הנו הנוסח המצוי במסמכי המכרז הנמכרים במרכז למיפוי ישראל.
ייתכן כי מסמכי המכרז המובאים כאן הם חלקיים ובלתי מעודכנים. הודעות ועדכונים נשלחים לרוכשי חוברות המכרז.
מובהר כי הגשת הצעה מותנית ברכישת מסמכי המכרז במרכז למיפוי ישראל וכי הצעות אשר יוגשו ללא שהמציע רכש את מסמכי המכרז יפסלו לאלתר. כמו כן, המרכז למיפוי ישראל רשאי לדרוש ממציע להציג בפניו את קבלת רכישת מסמכי המכרז ומציע שלא יעלה בידיו להציג קבלה כאמור תיפסל הצעתו לאלתר.

הערות:

הקבצים הם לעיון בלבד ומה שמחייב הוא חוברת המכרז שתרכש בתחום נתונים במפ"י.
מצורף טופס הודעה על פרטי רוכש. טופס זה מיועד לרוכשי חוברת מכרז אשר לא מלאו את פרטיהם כנדרש בטבלת הרכישות, או המבקשים לשנות פרט כלשהו בפרטים שמלאו. את הטופס יש לשלוח לפקס 03-5614120 או לכתובת הדוא"ל של עורך המכרז מטעם מפ"י (יש לוודא קבלה).
תקנות לענין ערבויות במכרזים.
תנאי שימוש בקובץ דיגיטלי בגרסת וורד (word).​

פעילוע-1/2019פנייה לקבלת הצעות לשירותי צילום אווירי מולטי ספקטראלי, אורתופוטו ונתוני גבהים בכיסוי ארצי07-01-201913-02-2019
פעילRFI 17-2018 Country-Wide Airborne Gravity Survey and Geoid Model Calculation13-12-201814-02-2019
פעיל3786איזון גיאומטרי מדויק ברחבי הארץ19-11-201812-12-2018
פעילוע/6-2018פניה לקבלת הצעות לרכישה ואיסוף נתוני שוק השכירויות בנדל"ן29-10-201821-11-2018
פעילוע/ 4-2018הקמת לשכת שירות למפה אחת לישראל ומאגר תשתיות לאומיות22-10-201822-11-2018
פעיל222/18קול קורא להגשת בקשות להרשמה כמפיץ מורשה של מידע דיגיטלי במרכז למיפוי ישראל08-10-201805-11-2018
פעיל3771הזמנה למתן שירותים מקצועיים של פענוח תצלומי אויר06-09-201818-10-2018
פעילקול קורא פנייה מספר: 8/18 קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו-אינפורמציה09-08-201829-10-2018
פעילוע/ 2-2018רכישת נתוני מיפוי כתשתית מחקר ופיתוח לרכבים אוטונומיים06-08-201831-10-2018
פעיל429מכרז פומבי מס' ע/429 לאספקת נתוני דרכים, תנועה וניווט 09-07-201801-08-2018
פעיל5/2018פניה לקבלת הצעות לקבלת שירותי קדם דפוס למפות ובקרת איכות של ההדפסה24-05-201828-06-2018
פעיל8/18קול קורא למתן מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי גאו אינפורמציה14-05-201811-06-2018
פעיל221/18מכרז פומבי לאספקת שירותים לניהול פעילות ועדות בין-משרדיות29-03-201814-05-2018
פעיל507/2018קול קורא 507/2018 לצורך מינוי מודדים מבקרים 08-02-201826-02-2018
פעיל3768/2018קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של המרכז למיפוי ישראל05-02-201812-03-2018
  
לעמוד הקודם
הבא לעמוד אחרון