388

עורך ומבקר איכות נתונים של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי (להלן – הבנט"ל)
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 11/09/2014
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 06/10/2014