מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי 3704

מכרז לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי

סוג המכרז - מכרז סגור לקבוצת מציעים סופית
המועד המחייב להגשת ההצעות - יום רביעי התאריך: 7/10/2015, עד השעה: 12:00
רכישת מסמכי המכרז - קבלת חוברת המכרז ללא תמורה

סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 25/08/2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 07/10/2015