ע/368

פניה לקבלת הצעות אפיון ופיתוח כלי תוכנה להתאמת מצייני ושמות מקום ויצירת מוצר טבלאי לעיגון נתוני נדל"ן
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 18/10/2012
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 29/11/2012