3541

הזמנה להיכלל במאגר הספקים של המרכז למיפוי ישראל לאספקת שירותים מקצועיים לביצוע אורתופוטו ספרתי בצבע בכיסוי מקומי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 03/11/2011
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 08/12/2011