3464

בקשה להצעות למתן שירותי הטסה לצורך ביצוע צילומי אוויר
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 01/12/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 13/12/2009