ע/332

מתן שירותי אפיון, וכתיבת מכרז למערכת טופוקד לשיתוף מידע טופוגרפי, קדסטרי וגיאודטי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 17/11/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26/11/2009