169/09

​​

בדיקה עדכון ובניית שיטות שכר עידוד ופיקוח במרכז למיפוי ישראל במסגרת הפעלת שיטות שכר עידוד
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 29/10/2009
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26/11/2009