207/13

קול קורא, הזמנה להיכלל במאגר ספקים של המרכז למיפוי ישראל לאספקת ציוד מדידה גיאודטי
סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 11/07/2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/08/2013