מכרז פומבי מס' וע/1-2016 - שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי

שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי

בהתאם להחלטת וועדת המכרזים, המרכז למיפוי ישראל מודיע בזאת על שינוי
מועדי המכרז כדלקמן:
מועד הגשת הצעות נדחה ליום חמישי התאריך: 2/2/2017 , עד השעה: 12:00

סטטוס מכרז: סגור
תאריך פרסום לעתונות: 28/11/2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02/02/2017