מודל הגליות הארצי של מדינת ישראל (חלק מתקנות המדידות(מדידות ומיפוי), התשע"ו 2016)

גליות הינה הפרש בין גובה אליפסואידלי לגובה אורתומטרי.
מודל גליות הוא משטח המתאר את הגליות כפונקציה של מיקום.
מודל הגליות הארצי הינו מודל גליות של כל שטח המדינה, שאישר המנהל כתקף לחישוב גבהים אורתומטריים על סמך גבהים אליפסואידליים, והמרכז למיפוי ישראל מעדכנו מזמן לזמן, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות המדידות.

קובץ מודל הגליות הארצי מוגש בשני פורמטים שונים לנוחיות המשתמש (TXT, PDF)
הקבצים מכילים 3 שדות:
E - אורדינטה מזרחית (EAST)
N - אורדינטה צפונית (NORTH)
ILUM - ערך הגליות.

להסבר על פורמט PDF בקרו בקישור הבא:
להלן קובץ קואורדינטות ברשת ישראל התקפה וערכי הגליות בהתאמה: