חוקים ותקנות

​​

זכויות היוצרים בקבצי החוק שלהלן, שמורות ל"נבו" הוצאה לאור, שריגים.

​המרכז למיפוי ישראל מודה לאתר האינטרנט המשפטי "נבו" על הסכמתו האדיבה לפרסום קבצי החוק באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל ומבהיר כי זכויות היוצרים בקבצי החוקים ו/או בכל חלק מהם, שייכות בלעדית לנבו. לפיכך, אין להעתיק, להוריד ו/או לעשות כל שימוש אחר בקבצי החוקים האמורים ללא קבלת אישורו של נבו.


 חקיקה ותקנות של המרכז למיפוי ישראל​

תקנות המדידות (מדידת מיפוי) (תיקון), תש"ף - 2020. תכנית תלת-ממדית לצרכי רישום​ 

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע''ו - 2016: כולל קישורים​

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו - 2016: פרסום ברשומות​

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) התשע"ו - 2016 בנוסח בערבית​​

תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ"ח - 1998 (התקנות בטלות החל מ-15.07.2016)

תקנות המודדים (מקצוע המדידה), תשמ"ב - 1982​

תקנות המדידות (אגרות), תשל"ז - 1977

פקודת המדידות 1929​


 חקיקה ותקנות רלוונטיים של משרדי ממשלה אחרים​

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו - 2016​

תקנות התכנון והבנייה (דיווח על ביצוע עבודות לפי סעיף 261(ד) לחוק), תשע"ו-2016​​

כללים לביצוע סקר עצים על פי הנחיית פקיד היערות מיום 22 ביולי 2018​​​​​

תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס"ט - 2009

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970​​

פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]; תשכ"ט, 1969

חוק המקרקעין; התשכ"ט, 1969

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965​

תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (אישור תכניות), תשכ"ד-1964

חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד - 1964​


 טיוטות מסמכי חקיקה של המרכז למיפוי ישראל