תנאי שימוש

כללי

המרכז למיפוי ישראל מציע את המידע והשירותים המקוונים באתר אינטרנט זה בכפוף לתנאים הבאים:

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, לרבות הפרסומים באתר אינטרנט זה, שייכות למדינת ישראל, לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן מצוין אחרת באופן מפורש.
מותר לצטט מחומרים אלה תוך ציון המקור לציטוט, בין שהוא המרכז למיפוי ישראל עצמו ובין שהוא גורם אחר. אסור לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
העתקה, הפצה מחדש, שידור מחדש או פרסום של החומר מותנה בהסכמת מאת המרכז למיפוי ישראל, מראש ובכתב.

פרסומים רשמיים

​במקרה של סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר אינטרנט זה ולבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, כנכון ייחשב אך ורק החומר בפרסומים רשמיים אלה.

אחריות

​מדינת ישראל, עובדיה ונציגיה, לא יישאו באחריות להתאמת אתר האינטרנט לצורכי הגולשים, לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו; לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר בידי המשתמש או בידי כל צד ג'; לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לכל צד ג' עקב השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב שימוש ביישומי תוכנה שהורדו במישרין מהאתר או שהופעלו עקב השימוש באתר, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.