מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 64

פרסומים ומאמרים באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל, אישור תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף 2020, חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז 2017, איחוד מפרט המיפוי הלאומי ומפרט חני"ת, סיום קבלת קובצי תצ"ר במפרט חני"ת 1.2, ממשק העברת נתונים לרישום, הצגת מספר רשיון מודד בתצ"ר ותת"ג שבתהליכי עבודה

להמשך הקריאה