מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 66

שרותי רשת באתר המפות הממשלתי, הזמנה לשיתוף בטכנולוגיות מדידה חדשות, שכבות גבולות רישום מקרקעין באתר המפות הממשלתי, דגשים בנושא תכולת חומר ביסוס, טיוטת הנחיית המנהל למדידת גבהים אורתומטריים, תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התש"ף-2020​

להמשך הקריאה