משולחן המנכ"ל מספר 70

רישום התמ"ר הראשונה, הדרכות על הנחיות המנהל החדשות, דיוק תחום עבודה בממשק רישוי זמין, חשיבות הפנייה למרכז למיפוי ישראל במקרים של מחלוקות בין מודדים, תחום המיפוי בהכנת מפת מדידה להיתר בניה​

להמשך הקריאה