פרסום טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף-2020 להערות הציבור

תאריך:
26/04/2020
ב' אייר תש"פ

הרינו להביא לידיעת ציבור המודדים והציבור בכלל את פרסום של טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף-2020 להערות הציבור

לקריאה יש להיכנס לקישור.