מדיניות ניהול תורים בביקורת תצ"ר

תאריך:
19/11/2017
א' כסלו תשע"ח
מדיניות ניהול תורים בביקורת תצ"ר
 
1. ביקורת תצ"ר הינה פעולה סטטוטורית של המרכז למיפוי ישראל. מסמך זה מתאר ומסביר את המסלולים בביקורת תצ"ר.
2. מסלולי ביקורת התצ"ר:
א. תצ"ר שהוכנו על בסיס חלוקה חדשה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה . זמן לסיום ביקורת ע"פ חוק ,תוך חודשיים מרגע שהוגשה לביקורת ובתנאי שנמצאה תקינה. 
ב. תצ"ר שהוכנו על בסיס תכניות מסויימות בישובי מיעוטים (תיקון מס' 104 לחוק התכנון והבניה, תשע"ו - 2015).
ג.  תצ"ר שהוגשו לביקורת סופית לאחר שעברו בקרה ואישור של מודד מבקר. זמן של 21 ימי עבודה מרגע שהוגשה לביקורת ובתנאי שנמצאה תקינה.
ד. מסלול מהיר נפרד לתצ"ר מבוססות קדסטר מודרני.  
ה. תצ"ר אחרות "מסלול רגיל" בהתאם לתור שייקבע לפי תאריך פתיחת תיק הביקורת . תצ"ר אלו מסווגות למסלולי משנה כמפורט בסעיף 5.

הערות:
א.  בסמכות המנהל או סגנו לקדסטר משיקוליהם בהתבסס על נימוקים ענייניים,  להחליט על קידום תור לביקורת תצ"ר.
ב. את הבקשות לניתוב למסלולים לעיל יש לרשום בטופס המקוון להגשת אגד תצ"ר בשדה "הערות המודד". היה ולא תירשם הערה בנדון המפה תיכנס לביקורת ב"מסלול רגיל".
ג. מודד/מזמין רשאי לבקש את המרחב/האגף בו הוא מעוניין שהביקורת תתבצע.