קול קורא מס' 3477 - בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו

תאריך:
08/03/2016
כ"ח אדר I תשע"ו

המרכז למיפוי ישראל (להלן-"המרכז" או "מפ"י") מזמין בזאת חברות להן יש מערכות צילום דיגיטליות לפנות למפ"י בבקשה לבדוק ולאשר את מערכת צילום דיגיטלית שברשותן לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו, הכול בהתאם לדרישות מסמכי קול הקורא (להלן – "קול
הקורא") וכמפורט במפרט הטכני (מסמך ב', להלן – "מפרט טכני").​