הודעות ועדכונים

משולחן המנכ"ל מספר 72

01/07/2021
אתר אינטרנט חדש למרכז למיפוי ישראל, שירות חדש לקבלת מידע מטויב מהבנק"ל, חתימה דיגיטלית של תשריט התכנית בנוהל מבא"ת, שדרוג שירות זמן אמת רשת תחנות הקבע, רשיון מודד דיגיטלי, הענקת תעודות מודד לשם כבוד

בחינות למבקשי רישיון מדידה

17/06/2021
מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

יום הגיוון הבין לאומי - 16.06.2021

14/06/2021
ביום ד' 16.06.2021- ח' בסיוון תשפ"א –לא יינתן מענה לקהל במרכז למיפוי ישראל כולל במרחבים השונים

חזרה לקבלת קהל בחנויות המרכז למיפוי ישראל בימי ב' ו – ד'

06/06/2021
חזרה לקבלת קהל בחנויות המרכז למיפוי ישראל בימי ב' ו – ד'

משולחן המנכ"ל מספר 71

18/05/2021
השבתת מערכת טופוקד לצורך שדרוג גרסה, שינויים ועדכונים בהנחיות המנהל, הנחיית מנהל בנושא סימון גבולות, קול קורא להצטרפות למאגר הספקים לעבודות מדידה של המרכז למיפוי ישראל

​​אי קבלת קהל בתאריך 12.4.2021 עקב אירועי יום העצמאות ​

11/04/2021
עקב אירועי יום העצמאות לא יינתן מענה לקהל במרכז למיפוי ישראל כולל במרחבים השונים

בחירות לכנסת 2021

22/03/2021
לא יהיה מענה בכל יחידות המרכז למיפוי ישראל וכן במוקד השירות והתמיכה ​

חופשת פסח 2021

22/03/2021
לא יהיה מענה בכל יחידות המרכז למיפוי ישראל וכן במוקד השירות והתמיכה

משולחן המנכ"ל מספר 70

17/03/2021
רישום התמ"ר הראשונה, הדרכות על הנחיות המנהל החדשות, דיוק תחום עבודה בממשק רישוי זמין, חשיבות הפנייה למרכז למיפוי ישראל במקרים של מחלוקות בין מודדים, תחום המיפוי בהכנת מפת מדידה להיתר בניה

מפה מותאמת אישית – טופס מקוון חדש עלה לאוויר

17/02/2021
מפה מותאמת אישית – טופס מקוון חדש עלה לאוויר

משולחן המנכ"ל מספר 69

02/02/2021
תמ"ר ראשונה, ייעוץ על ידי מודד מבקר, הגשת תצ"ר לביקורת המרכז למיפוי ישראל טרם חתימת יו"ר ועדת התכנון והבניה על העתק התצ"ר, הסרת פרטי אישור הוועדה מגליון תצ"ר כשרה לרישום,

אגרת חידוש הרישיון

02/02/2021
החל מיום 01/02/2021 אגרת חידוש הרישיון בהתאם לתקנות תעמוד על 668 ₪.

הודעה על הארכת מועד הגשה עבור המרכז למיפוי ישראל – פניה 3/2020

21/01/2021
פנייה לציבור החוקרים והמומחים לקבלת הצעות לביצוע מחקרים כתשתית מו"פ בנושא תחבורה חכמה ורכב אוטונומי

משולחן המנכ"ל מספר 68

31/12/2020
בחירתו של מודד מוסמך חגי רונן לתפקיד מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, סיום תפקידי כמנכ"ל

​אי קבלת קהל עקב ספירת מלאי ​

17/12/2020
בין התאריכים: 30/12/2020 - 31/12/2020 לא תהיה קבלת קהל

קול קורא לביצוע מחקרים כתשתית מו"פ בנושא תחבורה חכמה ורכב אוטונומי

17/12/2020
קול קורא לביצוע מחקרים כתשתית מו"פ בנושא תחבורה חכמה ורכב אוטונומי

משולחן המנכ"ל מספר 67

01/12/2020
קוד אתי למודד המוסמך, שינויים בנוהל מבא"ת, בסוגיות הקשורות לעבודת המודד, שינוי שיטת מיספור הנחיות המנהל, השלמת פרסום הנחיות המנהל, דגשים בהנחיות מנהל בנושאי קדסטר, תבניות של מפות באתר המרכז למיפוי ישראל

סיכום מפגש בנושא יישומי מיפוי מתקדמים למשרדי הממשלה

16/11/2020
סיכום מפגש בנושא יישומי מיפוי מתקדמים למשרדי הממשלה

שירותי המרכז למיפוי ישראל בזמן הסגר המלא

11/10/2020
שירותי המרכז למיפוי ישראל בזמן הסגר המלא

משולחן המנכ"ל מספר 66

22/09/2020
שרותי רשת באתר המפות הממשלתי, הזמנה לשיתוף בטכנולוגיות מדידה חדשות, שכבות גבולות רישום מקרקעין באתר המפות הממשלתי, דגשים בנושא תכולת חומר ביסוס, טיוטת הנחיית המנהל למדידת גבהים אורתומטריים, תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התש"ף-2020

אי קבלת קהל פרונטלית במשרדי מפ"י

16/09/2020
לאור משבר הקורונה לא תהיה קבלת קהל פרונטלית במשרדי המרכז למיפוי ישראל

הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה בהכנת תכניות לצורכי רישום

15/09/2020
עקב הגידול בתחלואה בקורונה ממשלת ישראל מכריזה סגר. הסגר אינו מאפשר לקיים את הבחינה במועד שנקבע (30/9/2020).

משולחן המנכ"ל מספר 65

23/08/2020
שכבת נקודות בקרה באתר המפות הממשלתי, מסמכי קדסטר חדשים בתצפית, מעבר להגשת תצ"ר ותת"ג בטופוקד, דגשים בעריכת תצ"ר עם מספר גליונות, הרחבת מפרט המיפוי הלאומי, תעודות מודד לשם כבוד, מפגשי מודדים במרחבים

שינוי בסדרי קבלת קהל - מעבר לשירות מקוון בחנויות מפ"י

08/07/2020
שינוי בסדרי קבלת קהל - מעבר לשירות מקוון בחנויות מפ"י

משולחן המנכ"ל מספר 64

21/06/2020
פרסומים ומאמרים באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל, אישור תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף 2020, חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז 2017, איחוד מפרט המיפוי הלאומי ומפרט חני"ת, סיום קבלת קובצי תצ"ר במפרט חני"ת 1.2 וכו

משולחן המנכ"ל מספר 63

05/05/2020
כניסת הנחיית המנהל לביקורת תצ"ר ותת"ג לתוקף, פרסום להערות הציבור של טיוטת הנחיית המנהל לשחזור גבולות של חלקות רשומות, פרישתה של מודדת מוסמכת לריסה ווזנסנסקי לגמלאות, הזמנה לפגישות מקוונות במגוון נושאים מקצועיים

עקב וירוס הקורונה לא תתקיים קבלת קהל בארכיון תצלומי אויר וארכיון המפות

27/04/2020
עקב וירוס הקורונה לא תתקיים קבלת קהל בארכיון תצלומי אויר וארכיון המפות

פרסום טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף-2020 להערות הציבור

26/04/2020
פרסום טיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף-2020 להערות הציבור

סגירת משרדי מפ"י במרחב גליל ביום א' 26/4/2020

23/04/2020
משרדנו במרחב גליל יהיו סגורים ביום א' 26/4/20

משולחן המנכ"ל מספר 62

19/03/2020
התנהלות המרכז למיפוי ישראל בתקופת משבר נגיף קורונה, התארכות תורי הביקורת לאישור תצ"ר ותת"ג בתקופת משבר נגיף קורונה, הצגת שכבת סוגי בעלויות באתר המפות הממשלתי, תקלות באשף רקפת בטופוקד, פניות בנוגע לשירות ללשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות ועוד.

סגירת שירותים פרונטליים

15/03/2020
לאור המצב, וכצעדים למניעת התפשטות מגיפת הקורונה, החל מיום 15.3.2020 ועד להודעה חדשה לא תתקיים במשרדי המרכז למיפוי ישראל קבלת קהל פרונטלית.

בחירות לכנסת ישראל - 02.03.2020

23/02/2020
בתאריך 02.03.2020 יתקיימו בחירות לכנסת ישראל, לפיכך המרכז למיפוי ישראל כולל המרחבים יהיו סגורים.

אי קבלת קהל בתאריך 06.02.2020

20/01/2020
אי קבלת קהל בתאריך 06.02.2020

משולחן המנכ"ל מספר 61

31/12/2019
נוסח אישור ועדה על תצ"ר, תהליך אישור מערכות צילום אוויריות, הנחיית המנהל למדידת נקודות בקרה בשיטות לווייניות, ביטול הצורך באישור רשתות בקרה במפות קדסטר, הנחיית המנהל לבנייה ואבטחה של נקודות בקרה ברמות S ו - H.

שדרוג מרכזיית התקשורת במשרדי מפ"י ומרחביו

25/12/2019
עקב שדרוג מרכזיית התקשורת ייתכנו שיבושים בקווי הטלפון.

אי קבלת קהל עקב הערכות לסיום שנת הכספים 2019

18/12/2019
בימים 30/12/2019 - 31/12/2019, לא תהיה קבלת קהל במרכז למיפוי ישראל ובלשכות המרחבים

משרדינו בנוף הגליל, חיפה, ירושלים ובאר שבע יהיו סגורים.

12/11/2019
ביום ג' 12/11/2019 משרדינו בנוף הגליל, חיפה, ירושלים ובאר שבע יהיו סגורים.

חופשה מרוכזת לרגל חג הסוכות

07/10/2019
חופשה מרוכזת לרגל חג הסוכות

משולחן המנכ"ל מספר 60

25/09/2019
הכירו את הנהלת המרכז למיפוי ישראל, זכיה בפרס השקיפות השלטונית, בעיות באישור מפות מדידה להיתר בניה בוועדות המקומיות, שגיאה בפרמטרי ההתמרה שבתקנות, פרסום ספרות מקצועית, עידכון הנחיית המנהל 1.2015, הזמנה לקריאה מונחית של הנחיית המנהל 1.2015

בחירות לכנסת ישראל - 17.09.19

12/09/2019
בתאריך 17.09.2019 יתקיימו בחירות לכנסת ישראל, לפיכך המרכז למיפוי ישראל כולל המרחבים יהיו סגורים.

משרדינו סגורים בתאריך 18-19.09.2019

12/09/2019
משרדינו סגורים בתאריך 18-19.09.2019

אי קבלת קהל במרחב הגליל בתאיך 11.08.2019

08/08/2019
משרד מרחב הגליל, יהיה סגור ביום ראשון 11/08/2019

בדיקה ואישור של מערכות צילום למיפוי

07/08/2019
ריכוז אישורי מצלמות אוויריות דיגיטליות ואנלוגיות

משולחן המנכ"ל מספר 59

29/07/2019
הנצחת מודד מוסמך אורי שושני ז"ל, הזמנה למפגשי מודדים, השתתפות בתכנית סטארטר להכשרת עורכות/י מפות בסביבה ממוחשבת, פיילוט הגשת תצ"ר בסביבת טופוקד, הערכות למכרז מודדים מבקרים חדש, שימוש בנתונים מפרויקטי קמ"ק שטרם הסתיימו ועוד.

ביצוע מיפוי - הודעה לציבור

20/06/2019
המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) מבצע בימים אלו נסיעות מיפוי ב 5 אזורים ברחבי הארץ.

משולחן המנכ"ל מספר 58

12/06/2019
חתימה אלקטרונית והסכנות שהקובץ עם שרטוט בצורת חתימה, שינוי הנחיית המנהל 1.2014 לביקורת מפות קדסטר, מפות דוגמה לתכנית מפורטת ולהפקעה, תיקונים בתקנות המדידות )מדידות ומיפוי(, תשע"ו- 201, שינוי מתכונת הבחינות לקראת קבלת רשיון מדידה ועוד.

אי קבלת קהל במשרדי מפ"י ביום הזיכרון בתאריך 08.05.2019

07/05/2019
ביום רביעי, ג' באייר תשע"ט, ‏08/05/2019 יום הזיכרון לחללי צה"ל, לא תתקיים קבלת קהל ​במשרדי מפ"י.

משולחן המנכ"ל מספר 57

18/04/2019
עוברים מחני"ת 1.2 לחנית 1.3, לו"ז להחזרות של תיקונים למפות קדסטר, שינוי שמו של האגף לרישום והסדר מקרקעין, נוסח אישור יו"ר ועדת תכנון על תצ"ר, שינויים באתר , חידוש רשיון מדידה לאחר תקופה לא פעילה, שינוי שיטת התשלום ברשת תחנות הקבע של המרכז למיפוי ישראל

חופשת פסח 2019

11/04/2019
​לרגל חג הפסח משרדי מפ"י יהיו סגורים החל מיום ששי 19.04.19 – 27.04.19.

אי קבלת קהל ושירות במרכז למיפוי ישראל (מטה ומרחבים) בתאריך 10.04.19

07/04/2019
עקב הרמת כוסית לכבוד חג הפסח תשע"ט - 2019, לא תתקיים קבלת קהל

משולחן המנכ"ל מספר 56

20/03/2019
אבלים על מותו של אורי שושני, הדרכה מקוונת בנושא הגשה מקוונת של מפות במסגרת רישוי זמין, תיקוף הנחיית מנהל 5.2015 לבקרת איכות למפה טופוגרפית, מפגשי מודדים, השעיית רשיונות מודדים, עתירת מודד לבג"צ כנגד החלטה להשעיית רשיונו

סגירת קבלת קהל ב 24.03.2019

18/03/2019
ביום ראשון, י"ז אדר ב תשע"ט, ‏24.03.2019 יערך מפגש לכל חטיבת הקדסטר, אי לכך לא תהיה קבלת קהל

דוח מכירות מפיצים

28/02/2019
​מפיצי המפות בארכיון המפות מודעים כי מפ"י אינו מתחייב לחדש ו/או להאריך את ההתקשרות בין הצדדים

אי ביצוע הזמנות והספקת שירותים באופן חלקי

06/02/2019
בשל השבתת מערכת התשלומים הממשלתית בין התאריכים 6.2.19 -7.2.19 לא נוכל לבצע הזמנות ולספק עבורכם מוצרים ו\או נתונים. יחד עם זאת תינתן קבלת קהל. נחזור לתת שירות כתמיד בתאריך 10.2.19 בשעה 08:00 בבוקר. עמכם הסליחה

משולחן המנכ"ל מספר 55

31/01/2019
הדרכה מקוונת בנושא הגשה מקוונת של מפות במסגרת רישוי זמין, הזמנה לרב-שיח בנושא הנחיית המנהל לסווג נקודות גבול, מעבר לגרסה 1.3 במפרט חני"ת, העברת קו הבדיקה לתחנות כוללות מראשון לציון ליפו, תזכורת להארכת תוקף אישור מצלמות דיגיטליות ועוד.

עדכון מחשבון גוש חלקה

16/01/2019
יתכנו שיבושים בשירותי מחשבון גוש חלקה

אישורי תחום שיפוט ירושלים עבור רשות האוכלוסין וההגירה

07/01/2019
בקשות לאישור בדבר תחום שיפוט ירושלים עבור "לשכת רשות האוכלוסין וההגירה"

מרכז התמיכה המקצועי לא יפעל ביום ה, תאריך 20.12.2018

19/12/2018
מרכז התמיכה המקצועי לא יפעל ביום ה, תאריך 20.12.2018

משולחן המנכ"ל מספר 54

19/12/2018
תזכורת לתשלום רשיון המדידה, מתקדמים לקדסטר תלת-ממדי, מדידת מפות טופוגרפיות בטכנולוגיות חדשניות, מסירת נתונים מגושים שבתהליכי הסדר, ביטול מקדמות במסגרת פתיחת תיק לביקורת תצ"ר

אי קבלת קהל במרחב חיפה בתאריך 13.12.2018

13/12/2018
אי קבלת קהל במרחב חיפה בתאריך 13.12.2018

משרדי מרחב גליל יהיו סגורים לקבלת קהל משעה 12:00 - 5.12.2018

05/12/2018
משרדי מרחב גליל יהיו סגורים לקבלת קהל - 5.12.2018

אי קבלת קהל עקב הערכות לסיום שנת הכספים 2018

26/11/2018
אי קבלת קהל בין תאריכים ​30/12/2018 ועד 05/01/2019

משולחן המנכ"ל מספר 53

21/11/2018
פיילוט הגשת מפות להיתר בניה במערכת טופוקד, הזמנה לרב-שיח בנושא מדידות מרחפנים, טיוטת הנחיית מנהל 5.2018. בנייה ואבטחה של נקודות בקרה, הצגת כיסוי רשתות תחנות הקבע באתר המפות הממשלתי, שינוי שיטת החיוב למדידות ב- RTK

ספקים ומומחים פוטנציאליים בתחום הלשון

31/10/2018
ספקים ומומחים פוטנציאליים בתחום הלשון

עבודות תחזוקה לשרתים 28-29.10.2018

29/10/2018
עבודות תחזוקה לשרתים 28-29.10.2018

סגירת המרכז למיפוי ישראל 23-25.10.2018

21/10/2018
המרכז למיפוי ישראל יהיה סגור בין התאריכים 23-25.10.2018

משולחן המנכ"ל מספר 52

09/08/2018
הצעה להשתתפות בתהליך כתיבת אתיקה מקצועית, מפגשי מודדים, הערכות לאישור מצלמות על כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ), טיוטת הנחיית המנהל 1.2018. בדיקה ואישור כשירות של תחנה כוללת, טיוטת הנחיית מנהל 4.2017. מדידה והכנת תצ"ר

אי קבלת קהל במשרדי מרחב ירושלים בתאריכים 18-23/07/2018

17/07/2018
בתאריכים 18-23/07/18 לא תתאפשר קבלת קהל במשרדי מרחב ירושלים

עבודות תחזוקה מערכת "טופוקד" בממשל-זמין בתאריך 24/6/2018

24/06/2018
עבודות תחזוקה מערכת "טופוקד" בממשל-זמין בתאריך 24/6/2018

משולחן המנכ"ל מספר 51

30/04/2018
הנחיית הממונה על תאגידי המים והביוב בנושא פתיחת שוחות ביוב, עיכוב בהערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת, אישור למערך פרטי של תחנות קבועות, ספריה דיגיטלית של ספרות מקצועית באתר המרכז למיפוי ישראל, חידושים במערכת טופוקד

סגירת מרכז התמיכה ואי קבלת קהל במשרדי מפ"י ביום הזיכרון וביום העצמאות

11/04/2018
סגירת מרכז התמיכה ואי קבלת קהל במשרדי מפ"י ביום הזיכרון וביום העצמאות

משולחן המנכ"ל מספר 50

11/04/2018
מציינים 50 הודעות, מפגשי מודדים, הערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת, חידוד ההקפדה על איכות העבודות ולוחות הזמנים, שיפור ברשת תחנות הקבע, מסמכי דגשים מקצועיים, דגשים בנושא מדידות לצרכי פיקוח

חופשה מרוכזת לרגל חג הפסח

29/03/2018
חופשה מרוכזת לרגל חג הפסח

הרמת כוסית לפסח 21.03.2018

13/03/2018
הרמת כוסית לפסח

משולחן המנכ"ל מספר 49

26/02/2018
טיוטת תקן 3.2018 לביצוע של פרויקט צילום אווירי בכיסוי ארצי

קדסטר תלת ממדי – סקר התכנות טכנולוגית

01/02/2018
קדסטר תלת ממדי – סקר התכנות טכנולוגית

סגירת חנות המפות במרחב חיפה

30/01/2018
סגירת חנות המפות במרחב חיפה החל מ 1/2/2018

משולחן המנכ"ל מספר 48

28/01/2018
מפגש הדרכה בנושא הגשת מפות להיתר בניה באשף רקפת, הנגשת קובצי מקור של תצ"ר, המשך קידום חוק המדידות, תיקונים בתקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשמ"ב - 1982, טיוטת הנחיית המנהל 5/2016 למדידת נקודות בקרה בשיטות של גאודזיה לוויינית

משולחן המנכ"ל מספר 47

03/01/2018
שינוי מיקום תחנת כרם שלום ברשת תחנות הקבע, מדידות בפרויקטים הנדסיים המבוצעים על ידי חברות בין-לאומיות, הערכות לסיום פעילות הצילום במצלמה האנלוגית של המרכז למיפוי ישראל, הקמת מחלקה לביקורת תת"ג ועוד

הודעה על החלפת תחנת GNSS קבועה

31/12/2017
הודעה על החלפת תחנת GNSS קבועה

​שינוי שעות קבלת קהל בתאריך 13.12.2017​

12/12/2017
תאריך 13.12.2017 יום ד' קבלת קהל תהיה עד השעה 14:30

בדיקה ואישור של מערכות צילום דיגיטליות המוטסות על גבי כטב"מ

05/12/2017
בדיקה ואישור של מערכות צילום דיגיטליות המוטסות על גבי כטב"מ

מדיניות ניהול תורים בביקורת תצ"ר

19/11/2017
מדיניות ניהול תורים בביקורת תצ"ר

עבודות תחזוקה בממשל זמין בתאריך 23-24.10

18/10/2017
עבודות תחזוקה בממשל זמין בתאריך 23-24.10

חופשה מרוכזת לרגל חג הסוכות

02/10/2017
חופשה מרוכזת לרגל חג הסוכות

משולחן המנכ"ל מספר 46

24/09/2017
פרסום הצעת חוק המדידות, פרסום הנחיית המנהל להתמרת קואורדינטות לרשת ישראל התקפה, אישור מצלמות המותקנות על כטב"מ, הזמנה למפגשי מודדים במרחבים, תערוכת עבודות מדידה, רשימת מודדים חדשה באתר המרכז למיפוי ישראל, מפרט הגשה ממוחשב לגושי הסדר

חופשה לרגל ראש השנה מיום ד' 20/9 ועד יום שבת 23/9

18/09/2017
המרכז למיפוי ישראל יוצא לחופשה לרגל ראש השנה מיום ד' 20/9 ועד יום שבת 23/9

אי קבלת קהל במרחב איו"ש בין תאריכים 20.08.2017 - 31.08.2017

20/08/2017
אי קבלת קהל במרחב איו"ש בין תאריכים 20.08.2017 - 31.08.2017

משולחן המנכ"ל מספר 45

07/08/2017
חבר של כבוד ב- FIG לפרופ' ירח דויטשר, פעילות הסברה על מקצוע המדידות לתלמידי תיכון וחטיבת ביניים, קורס קדסטר ברשת, מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3, הנחיית המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה, קווי בנין, למדידות הנדסיות ללווי של פרוייקטי בניה ומפות נלוות

סגירת מרכז התמיכה של מפ"י בתאריך 08.08.17

03/08/2017
סגירת מרכז התמיכה של מפ"י בתאריך 08.08.17

אמנת שירות לקוחות

10/07/2017
אמנת שירות לקוחות

אישור למערך פרטי של תחנות קבועות

29/04/2017
אישור למערך פרטי של תחנות קבועות

משולחן המנכ"ל מספר 44

18/04/2017
חג פסח אביבי וחג פסחא מואר לכולכם, אישור למערך פרטי של תחנות קבועות, פתיחת מאגר הנתונים הקדסטרי לציבור

חידון בגאוגרפיה וסביבה בישראל - שלב הגמר הפומבי

19/03/2017
חידון בגאוגרפיה וסביבה בישראל

מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3

12/03/2017
מעבר למפרט חני"ת 1.3

משולחן המנכ"ל מספר 43

09/03/2017
אשף רקפת באינטרנט, מרכז התמרות באינטרנט, מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3, מסמך ריכוז מצלמות מאושרות באתר המרכז למיפוי ישראל, דרוג למצלמות אנלוגיות, מיפוי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ או רב-להב), אתר אינטרנט חדש למפ"י, מחשבון לאומדן אגרת ביקורת

שדרוג אתר המרכז למיפוי ישראל

22/02/2017
שדרוג אתר האינטרנט

משרת מתמחה בלשכה המשפטית במפ"י

02/02/2017
משרת מתמחה בלשכה המשפטית במפ"י

משולחן המנכ"ל מספר 42

29/01/2017
פורום תשתיות, מפגשי מודדים, אי-הגשת נסחי רישום, דו''ח על מידע קדסטרי, מסמכים חדשים בתצפית, מרכז התמיכה המקצועית

מכרז מס' וע/1-2016: הודעה על שינוי מועדים

23/01/2017
הודעה על שינוי מועדים

משולחן המנכ"ל מספר 41

26/12/2016
אישור תצ"ר תואמת לתכנית לרישום שיכון ציבורי (תרש"צ), דגשים בהגשת תצ"ר, בעיות בגבולות של נחלות במושבים, תיעוד בעיות קדסטריות, פרסום שכבות תת"ג ונקודות מקוריות (אותנטיות) בטופוקד, מפגש מספר 100 של פורום קדסטר

משולחן המנכ"ל מספר 40

05/12/2016
תשלום רישיונות, מדידת עומקי שוחות ביוב, חתימה דיגיטלית, חתימה דיגיטלית על תצ''ר, שכבת גבולות הגושים הרשומים, הנחיית מנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום

מכרז פומבי מס' וע/1-2016 - שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי

29/11/2016
שירותים מקצועיים של צילום אווירי בכיסוי ארצי

הפעלת מרכז התמיכה

23/11/2016
מרכז תמיכה של המרכז למיפוי ישראל יחל לפעול החל מ- 4 בספטמבר

מכרז 3744/2016 - קול קורא לרענון מאגר היועצים והספקים 2016

17/11/2016
קול קורא לרענון מאגר היועצים והספקים 2016

הודעה בדבר אישור תאימות תצ"ר לתש"צ

13/11/2016
אישור תאימות תצ"ר לתש"צ

חוברת תקצירים 2016

06/10/2016
חוברת תקצירים 2016

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רשיון מדידה

21/09/2016
הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רשיון מדידה

משולחן המנכ"ל מספר 39

19/09/2016
מפגשים עם מודדות ומודדים מוסמכים, הערכות לתשלום רישיונות מדידה

זמינות אורתופוטו 2015 ברזולוציה של 12.5 ס"מ

14/09/2016
זמינות אורתופוטו 2015 ברזולוציה של 12.5 ס"מ

מכרז 3728 "איזון גאומטרי מדויק"- שינויים במסמך א'

31/08/2016
במכרז 3728 – איזון גאומטרי מדויק באזור ים המלח – כנרת – עפולה - חיפה - עכו חלו שינויים במסמך א' (תנאים כללים – סעיף 0.1 - טבלת ריכוז מועדים)

משולחן המנכ"ל מספר 38

10/07/2016
התייחסויות המודדים לחוק המדידות, מפגש מודדים במרכז למיפוי ישראל, שימוש בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016, התבססות על חלקות ארעיות בתצ"ר כשרה לרישום שטרם נרשמה, הגשת נתוני מדידה אמינים במפות קדסטר

משולחן המנכ"ל מספר 37

16/06/2016
פרסום תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) התשע"ו - 2016

משולחן המנכ"ל מספר 36

09/06/2016
מעבר מרחב תל אביב ללינקולן 1, קבלת מידע או תמיכה בנושא תצ"ר או תת"ג, הורדת מערכת עדכן גוש/חלקה מאתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל, חקיקת חוק מדידות חדש

אתר "עדכן גוש-חלקה"

02/06/2016
החל מ-1/6/2016 אתר "עדכן גוש-חלקה" מפסיק לפעול

אורתופוטו דיגיטאלי צבעוני 2015

31/05/2016
אורתופוטו דיגיטאלי צבעוני 2015 ברזולוציה קרקעית של 25 – 50 ס"מ

משולחן המנכ"ל מספר 35

01/05/2016
מדידת תשתיות מים וביוב

משולחן המנכ"ל מספר 34

21/04/2016
תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016, שינויים בתהליכי עדכון שכבות הבסיס במאגר הנתונים הגאוגרפיים הלאומי, השתתפות בפורום קדסטר, השעיית רישיון מודד

כנס גיאומגנטי במרכז למיפוי ישראל

30/03/2016
ב 29.3.16 נערך כנס בנושא מדידות מגנטיות בישראל

גמר חידון "סובב ישראל - חידון בגאוגרפיה וסביבה בישראל" תשע"ו

28/03/2016
גמר חידון "סובב ישראל" - חידון בגאוגרפיה וסביבה בישראל" תשע"ו יתקיים בתאריך 5.4.16 באולם "בית שמואל" בירושלים

ביקור של שר הכלכלה והפיתוח האזורי הבווארי דר׳ מרכוס סודר במרכז למיפוי ישראל.

23/03/2016
Visit of Bavarian Minister of Finance, Regional Development, and Regional Identity, Dr. Markus Söder at the Survey of Israel.

קול קורא מס' 3477 - בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו

08/03/2016
קול קורא מס' 3477 - בדיקה ואישור מערכות צילום דיגיטליות לביצוע צילום אווירי לצורך הכנת אורתופוטו

משולחן המנכ"ל מספר 33

21/02/2016
הזמנה לרב שיח בנושא רשת הבקרה האנכית הלאומית, הזמנה למפגשי מודדים, דברי דואר במתחם מפ"י, אישורי כניסה למתחם מפ"י, ייעוץ בנושאים קדסטריים, מענה לנושאים מנהלתיים בתהליך ביקורת תצ"ר או תת"ג, העלאת הרזולוציה של האורתופוטו באתר המפות הממשלתי govmap

משולחן המנכ"ל מספר 32

25/01/2016
שינויים במסך חיפוש של טופוקד, דו"ח תצ"רים, הנחיית המנהל למדידות הנדסיות, הדרכות בנושא חני"ת, סיווג נקודות גבול, תורים לביקורת תצ"ר, תחרות צוותי מדידה, ביקור משלחת מסין

ביקור של משלחת בכירים ממרכז המיפוי הסיני

19/01/2016
ביקור של משלחת בכירים ממרכז המיפוי הסיני

קטלוג מוצרים

13/01/2016
קטלוג זה מרכז את מגוון המוצרים והשירותים שהמרכז למיפוי ישראל מספק ללקוחותיו, הממשלתיים והפרטיים, כולל מחיריהם.

שינוי בזמני קבלת קהל החל מתאריך 01.01.2016

03/01/2016
שינוי בזמני קבלת קהל

פורסם מאגר יועצים וספקים נובמבר 2015

25/11/2015
מאגר יועצים וספקים נובמבר 2015

משולחן המנכ"ל מספר 31

03/11/2015
מפגשי מודדים, תחרות צוות המדידה המצטיין, ביקור במשרדי מדידות, ביקור נשיאת FIG

משולחן המנכ"ל מספר 30

19/10/2015
הודעה על השעיית רישיון מודד, הנחית המנהל 9.2014 למדידה ועריכת מפת מדידה להיתר בניה ומפרט מיפוי לאומי, הנחית המנהל 6.2015 למדידות ללווי תהליך הסדר זכויות במקרקעין, תקן 7.2015 למדידת נכסים לצרכי ארנונה

משולחן המנכ"ל מספר 29

03/09/2015
הנצחת זכרו של מודד מוסמך רון אדלר ז"ל

הודעה על פטירתו של ד"ר רון אדלר

23/08/2015
הודעה על פטירתו של ד"ר רון אדלר

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

13/08/2015
הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

חידושים בנושא מפלס פני הים במדינת ישראל

13/08/2015
חידושים בנושא מפלס פני הים במדינת ישראל

ביקור שר הבינוי והשיכון במרכז למיפוי ישראל

04/08/2015
ביקור שר הבינוי והשיכון במרכז למיפוי ישראל

פורסם קול קורא לעדכון מאגרי ספקים ויועצים של מפ"י פנייה מספר 3710/2015

20/07/2015
קול קורא לעדכון והרחבת מאגרי היועצים והספקים של מפ"י

חוברת תקצירי מחקרים 2015

05/07/2015
חוברת תקצירי מחקרים 2015

דו"ח ביצוע תכנית עבודה 2014

25/06/2015
דו"ח ביצוע תכנית עבודה 2014

משולחן המנכ"ל מספר 28

03/06/2015
מנהל חדש לחטיבת הקדסטר, הוועדה המייעצת למרכז למיפוי ישראל, ביקור משלחת מבוואריה

משולחן המנכ"ל מספר 27

11/05/2015
הכשרת אנשי מקצוע בתחומי הגאודזיה והגאו-אינפורמציה, טיוטת הנחיית המנהל למדידה והכנת חלוקה מפורטת, טיוטת הנחיית המנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי

סגירת משרדי מרחב ת"א, המרכז, נצרת והגליל

19/04/2015
סגירת משרדי מרחב ת"א, המרכז, נצרת והגליל

חידון "סובב ישראל" – "חידון העשור" תשע"ה

10/03/2015
בתאריך 10.3.15 יתקיים גמר חידון "סובב ישראל" – חידון בגיאוגרפיה וסביבה בישראל.

משולחן המנכ"ל מספר 26

26/02/2015
מפגשים עם מודדים מוסמכים, שנת 2015-שנת השרות, מפה מצבית כרקע לתשריט בית משותף, אישור רשתות בקרה בתוכניות לצרכי רישום, התמרות בין רשתות ומרכז התמרות

מאגר החקיקה הלאומי

24/02/2015
מאגר החקיקה הלאומי של הכנסת

אורתופוטו של תל-אביב משנת 1967

18/02/2015
אורתופוטו של תל-אביב משנת 1967

תחנות קבע GNSS

01/02/2015
תחנות קבע GNSS - תחנה חדשה בקיבוץ אלרום

משולחן המנכ"ל מספר 25

20/01/2015
עבודה בסביבת חני"ת, קבלת מספרי אליפסה

משולחן המנכ"ל מספר 24

23/12/2014
הנחיית המנהל לתכולת שרותי מדידה בעבודות הנדסה אזרחית, מטרות ויעדי המרכז למיפוי ישראל, מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס מקוון

מכרז למתן שירותי מדידה לצרכי הכנת תצ"ר ורישום מקרקעין

22/12/2014
מכרז למתן שירותי מדידה לצרכי הכנת תצ"ר ורישום מקרקעין

הודעה למודדים מאמנים

02/12/2014
הודעה למודדים מאמנים

תיקון טעות בנספח 1 של מכרז 3703

10/11/2014
תיקון טעות בנספח 1 של מכרז 3703

משולחן המנכ"ל מספר 23

20/10/2014
מערכות הפעלה למערכת תצפית, מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם, כניסת הנחיות מנהל חדשות לתוקף, טיוטת הנחיות מנהל חדשות, טיוטת הנחיות מנהל חדשות

משולחן המנכ"ל מספר 22

05/10/2014
פרסום השעיית רישיונות, רשם המודדים, רישיונות מודד מפלסטיק, גושי Arab Area, גיליונות מדידה מתקופת המנדט הבריטי (sheet), שימוש בגיליונות sheet בגושי Arab Area

משולחן המנכ"ל מספר 21

18/09/2014
מאגר הודעות "משולחן המנכ"ל", רישיון מדידה מפלסטיק, שרות חישוב מקוון של מדידות GNSS, הנחיית המנהל להקמה, אישור, תחזוקה וניהול של רשת תחנות קבע פרטית

משולחן המנכ"ל מספר 20

11/09/2014
השעית רישיון מדידה, השעית רישיונות מדידה על תנאי, מתן הזדמנות במסגרת האכיפה, אכיפה יזומה

מועדים חדשים למפגש במרחב ירושלים ובמרחב איו"ש

28/08/2014
מפגש במרחב ירושלים ובמרחב איו"ש

משולחן המנכ"ל מספר 19

28/08/2014
משלוח מיילים כבדים למרכז למיפוי ישראל, מיפוי בשיטה הפוטוגרמטרית, מיפוי ימי ומודדים ימיים

משולחן המנכ"ל מספר 18

18/08/2014
הגשת תצ"ר לוועדה המקומית, תשלום אגרת ביקורת של תצ"ר שמבוקרת על ידי מודד מבקר, מפות ומדידות שהוכנו על ידי מספר מודדים

משולחן המנכ"ל מספר 17

07/08/2014
הנחיות המנהל, תת"ג - תשריט לתיעוד גבולות

מכרז לתפקיד ראש גף (מכירות ממ"ג)

07/07/2014
מכרז לתפקיד ראש גף (מכירות ממ"ג)

תקצירי מחקרים 2014

10/06/2014
תקצירי מחקרים 2014

ביקורם של מר דניאל סייג ומר סימון תורג'מן

01/06/2014
מר דניאל סייג ומר סימון תורג'מן מחברת AIRBUS DEFENCE & SPACE הצרפתית, ביקרו במרכז למיפוי ישראל

משולחן המנכ"ל מספר 16

29/05/2014
פריסת תשלומים, מפגשים עם מודדים מוסמכים, מודד לשם כבוד, תעודת מודד גימלאי

משולחן המנכ"ל מספר 15

22/05/2014
שלילת רישיון מדידה

משולחן המנכ"ל מספר 14

18/05/2014
מעבר למפרט חני"ת, הגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם, מידע חסר בארכיוני המרכז למיפוי ישראל, מדידת גבולות ופרטים בתצ"ר, תשלום חשבונות

ביקורו של ד"ר דן רומן במפ"י

09/04/2014
ב- 19-17 במרץ, 2014, ביקר במרכז למיפוי ישראל ד"ר דן רומן, ממרכז הגאודזיה האמריקאי (NGS). הביקור נערך במסגרת פעילות מחקרית שמוביל אגף גאודזיה עם לשכת המדען הראשי לשיפור רשת הבקרה האנכית.

משולחן המנכ"ל מספר 13

09/04/2014
משלוח חשבונות, מכרז מודדים מבקרים, הנחיות המנהל לביקורת מפות קדסטר, גרסת pdf להודעות "משולחן המנכ"ל", ברכת חג פסח ופסחא שמח

נוהל ניהול מאגר ספקים של המרכז למיפוי ישראל לאספקת שירותים מקצועיים לביצוע עבודות מיפוי פוטוגרמטריות

07/04/2014
נוהל לניהול מאגר ספקים לביצוע עבודות מיפוי פוטוגרמרטיות בקנה מידה גדול (הנדסי).

נוהל בדיקה ואישור מערכות צילום אוויריות דיגיטליות למיפוי פוטוגרמטרי

20/03/2014
נוהל בדיקה ואישור מערכות צילום אוויריות דיגיטליות למיפוי פוטוגרמטרי, בהתאם לתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) 2014

חידון "סובב ישראל"

12/03/2014
חידון "סובב ישראל" – חידון בגיאוגרפיה וסביבה בישראל

ביקור פרופ' פיטר ואן אוסטרום

10/02/2014
בתאריך ה- 9/2/2014 ביקר במרכז למיפוי ישראל פרופ' פיטר ואן אוסטרום, מאוניברסיטת דלפט שבהולנד.

משולחן המנכ"ל מספר 12

05/02/2014
החמרת האכיפה, עדכון רובד החקיקה, חילופי מנהלים, מערכת TopoCad

משולחן המנכ"ל מספר 11

08/01/2014
החמרת האכיפה, מפגש מודדים בנושא תקנות המדידה, עדכון רובד החקיקה, מודד לשם כבוד

משולחן המנכ"ל מספר 10

29/12/2013
השתתפות בתחרות המי"ל

מאגר ספקים של מפ"י לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב דו-ממדי של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי

09/12/2013
במסגרת מכרז פומבי מס' 0033 שפורסם בתאריך: 608/86366 ובמסגרת מכרז פומבי מס' 0063 שפורסם בתאריך: 608286366 , עודכן מאגר הספקים.

מועדים בהם ניתן להשאיר מעטפות בתיבת המכרזים

02/12/2013
לתשומת ליבכם, עקב שינוי במערך האבטחה במרכז למיפוי ישראל, לא ניתן להגיש מעטפות בתיבת המכרזים בשעות בהן אין פעילות אבטחה בשערי המכרז למיפוי ישראל.

משולחן המנכ"ל מספר 9

28/11/2013
תשלום חשבונות לקראת סוף השנה

מכרז 3643 - שירותי ניווט וצילום אווירי פוטוגרמטרי - הבהרה

18/11/2013
הבהרה בנושא הגשת הצעה במכרז זה על ידי מציעה המבקשת להעסיק 2 צלמים.

משולחן המנכ"ל מספר 8

06/11/2013
תקנות המודדים 2013, הנחיות המנהל

משולחן המנכ"ל מספר 7

04/11/2013
משלוח נקודות בקרה, הגשת תצ"ר לפני חתימת הוועדה המקומית, אספקת נתונים שלא נמצאים בבנג"ל, משלוח חשבון עסקה במייל, עדכון רובד החקיקה

מכרז 3644 - בקשה לקבלת הצעות לביצוע איזון גיאומטרי מדויק באזור צומת ראם - בית שמש - ירושלים

07/10/2013
בקשה לקבלת הצעות לביצוע איזון גיאומטרי מדויק באזור צומת ראם - בית שמש - ירושלים (פרסום בעיתון בערבית)

רשת תחנות הקבע - הוספת תחנה חדשה בניצנה

01/10/2013
המרכז למיפוי ישראל שמח להודיע כי הוקמה תחנה חדשה בניצנה בשם NIZN.

משולחן המנכ"ל מספר 6

11/09/2013
עדכון רובד החקיקה, לשכה פתוחה, ביקור במרחבים

קול קורא - הפקדת מפות בארכיון הלאומי למפות

18/07/2013
המרכז למיפוי ישראל יוצא במבצע לאיסוף מפות המצויות בידי הציבור הרחב, מתוך מגמה להרחיב את האוסף ההיסטורי ולשמרו לדורות הבאים.

משולחן המנכ"ל מספר 5

02/07/2013
שינוי תחום פע"מ ל- אגף תצ"ר

משולחן המנכ"ל מספר 4

01/07/2013
פרוט על אתרי האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל: אתר המרכז למיפוי ישראל, שרת המפות הממשלתי, טופוקד - ממשק מאגרי המידע, רשת תחנות הקבע, מרכז התמרות גאודטיות, אתר המטאדאטה הממשלתי

קול קורא - הפקדת תצלומי אויר בארכיון הלאומי לתצלומי אויר

01/07/2013
הארכיון הלאומי לתצלומי אויר במרכז למיפוי ישראל הינו הארכיון הלאומי הגדול ביותר בישראל לתצלומי אויר. לרגל ציון 100 שנות צילום אויר בישראל, שמנו למטרה לרכז ולשמר כל תצלום אויר שצולם בישראל.

תעודת עובד ציבור עבור חיבור מבנים ישנים לחברת החשמל

25/06/2013
המרכז למיפוי ישראל מבצע עבודות פענוח מסוג תעודת עובד ציבור בנושא חיבור מבנים לחברת החשמל.

משולחן המנכ"ל מספר 3

18/06/2013
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ''ח - 1998, הנחיות המנהל התקפות, מפגשי שאלות והבהרות בנושא הנחיות טיוטת התקנות 2013 והנחיות המנהל החדשות

משולחן המנכ"ל מספר 2

13/06/2013
תקנות המודדים 2013, הנחיות המנהל, מפגשי שאלות והבהרות

משולחן המנכ"ל מספר 1

09/06/2013
השקת הודעות "משולחן המנכ"ל", פורום קדסטר, הגשה בטופס מקוון, מפרט חני"ת, הגשת מיילרים, אישור מילואות בוועדה המקומית

תמונות מטקס חידון הממ"ג

30/04/2013
תמונות מטקס חידון הממ"ג

איתור וצפייה בתצלומי אוויר

07/04/2013
איתור וצפייה בתצלומי אוויר בשרת המפות הממשלתי

מתן חומר מיפויי ללא תמורה לסטודנטים לצורכי לימודיהם

20/03/2013
המרכז למיפוי ישראל מעוניין לתמוך בסטודנטים במתן חומר מיפויי דיגיטלי חינם, לצורכי לימודיהם

סקר שביעות רצון לקוחות

27/02/2013
קישור לסקר שביעות רצון לקוחות

אורתופוטו ארצי ברזולוציה גבוהה - גרסה 2012

28/01/2013
אורתופוטו ארצי ברזולוציה גבוהה - גרסה 2012 ואורתופוטו דיגיטלי 2012

מכרז 3622 - שינויים ותוספות - הודעה מספר 1

26/11/2012
מכרז 3622 - שינויים ותוספות - הודעה מספר 1

פניה למודדים בנושא פרויקט חלוץ להגשת עבודות קדסטר למפ"י בפורמט CAD

21/11/2012
המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) אפיין מבנה נתונים מבוסס CAD (DXF,DWG), שאמור להחליף בבוא הזמן את פורמט ה- SRV, וישמש לצורך הגשת עבודות קדסטר לביקורת.

אשדוד בראי השנים

30/10/2012
אשדוד בראי השנים (רובע יא')

כרמיאל - צמיחתה של עיר

30/10/2012
כרמיאל - צמיחתה של עיר (גבעת מכוש וגבעת האירוסים)

איתור וצפייה בתצלומי אוויר בשרת המפות הממשלתי

30/10/2012
איתור וצפייה בתצלומי אויר בשרת המפות הממשלתי

דבר המנכ"ל היוצא, ד"ר חיים סרברו

23/08/2012
בתום תשע שנים וארבעה חודשים אני מסיים את תפקידי כמנהל המרכז למיפוי ישראל. זו הייתה תקופה נפלאה רבת אתגרים ומשימות, מהיפות ומהמוצלחות שעברו עלי בארבעים ואחת שנים בשירות המדינה, כולל צה"ל.

שני פרסים מטעם ESRI העולמי הוענקו למרכז למיפוי ישראל

19/08/2012
המרכז למיפוי ישראל נבחר מבין 100,000 ארגונים לזכייה בפרס המצוינות במערכות מידע גיאוגרפי על שדרוג תשתית המידע הגיאומרחבי בישראל

מכרז מס' 3600 - פרסום חוזר, שינוי תנאים במכרז והארכת מועדים

16/08/2012
פרסום חוזר, שינוי תנאים במכרז והארכת מועדים - פנייה לקבלת הצעות להשתתף במבחן יכולת לאספקת שירותים מקצועיים של עדכון וטיוב בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי​

מר רונן רגב מונה לתפקיד מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל

01/08/2012
בטכס שהתקיים במרכז למיפוי ישראל נכנס מר רונן רגב (46) לתפקיד מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל.

טיוטת הנחיות טכניות בנושא שימוש בסורקי לייזר מוטסים לצורכי מיפוי

23/07/2012
טיוטת הנחיות טכניות בנושא שימוש בסורקי לייזר מוטסים לצורכי מיפוי – פניה לציבור לקבלת הערות

ביקורת תצ"רים במרחב הגליל

11/07/2012
נוכח עליה בדרישה לביקורת תכניות לצורכי רישום במרחב הגליל, עומדות בפני המודד שהכין תצ"ר במרחב הגליל שלוש אפשרויות להגשת התצ"ר לביקורת ולאישור: למרחב הגליל, למרחב חיפה או למודד מבקר, לפי בחירתו.

הסבר לתקנות 2012

02/07/2012
דברי הסבר לתקנות החדשות ועיקרי השינויים בתקנות המוצעות מול תקנות 1998.

מעבר לעבודה ברשת IG05/12

02/07/2012
בהתאם להחלטת מנכ"ל מפ"י בנוגע למעבר לעבודה ברשת IG05/12 , החל מתאריך 25/06/12 נקודות הבקרה ברמה G (G1,G2,G3) מופיעות בבנג"ל (בסיס נתונים גיאודטי לאומי) ברשת העדכנית 2005/12IG

השוואה בין תקנות 1998 לתקנות 2012

02/07/2012
טבלת עזר להשוואה (מוצע 2012- נוכחי 1998), טבלת עזר להשוואה (נוכחי 1998 – מוצע 2012)

טיוטת הנחיות טכניות בנושא שימוש בסורקי לייזר מוטסים לצורכי מיפוי

20/06/2012
טיוטת הנחיות טכניות בנושא שימוש בסורקי לייזר מוטסים לצורכי מיפוי – פניה לציבור לקבלת הערות

פרמטרי התמרה ברשת IGD05/12 APN ו - IG05/12

03/04/2012
פרמטרי התמרה ברשת IGD05/12 APN ו - IG05/12

שינוי בתעריף השימוש ב MAPI-RTK

03/04/2012
שינוי בתעריף השימוש ב MAPI-RTK - על מנת להגביר את השימוש ברשת אחידה ומבוקרת – רשת תחנות הקבע APN

עדכון ההנחיות הטכניות של המנהל בנושא מעבר לדאטום 2005/12

12/03/2012
עדכון ההנחיות הטכניות של המנהל – רקע לעדכון

יישום לחיפוש קווי אוטובוס על גבי המפה

30/01/2012
ביישום תוכל לאתר מסלולים וזמנים של קווי אוטובוס לפי מספר קו או לפי מיקום

הודעה לציבור המודדים המוסמכים

08/12/2011
המרכז למיפוי ישראל השלים בימים אלו את השלב הסופי בפרויקט שדרוג ארכיון המסמכים הקדסטרי וההיסטורי – "תצפית" – ופתח את המערכת למשתמשים באינטרנט באמצעות תהיל"ה.

אטלס ישראל החדש באנגלית- New Atlas of Israel

09/11/2011
The Survey of Israel is proud to introduce "The New Atlas of Israel" in its English edition.

הארכיון הלאומי לתצלומי אויר בשרות הפענוח

10/01/2011
הארכיון הלאומי לתצלומי אויר בשרות הפענוח

מצגת עתידים במפ"י

24/11/2010
מצגת עתידים במפ"י

מפות שפג תוקפן למסירה לכל דורש למטרות חינוכיות

16/07/2009
המרכז למיפוי ישראל מציע למסירה, ללא תשלום, מפות שפג תוקפן לשימוש בגופים ציבוריים המקיימים פעילויות חינוכיות ולימודיות, כגון חינוך, ספריות וכו'.