מכרז מס' וע/1-2016: הודעה על שינוי מועדים

תאריך:
23/01/2017
כ"ה טבת תשע"ז

בהתאם להחלטת וועדת המכרזים, המרכז למיפוי ישראל מודיע בזאת על שינוי
מועדי המכרז כדלקמן:


מועד הגשת הצעות נדחה ליום חמישי התאריך: 2/2/2017 , עד השעה: 12:00


תשובות לשאלות הבהרה במכרז מפורסמות באתר המכרז למיפוי ישראל.