הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רשיון מדידה

תאריך:
21/09/2016
י"ח אלול תשע"ו

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

לפי תקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב–1982

אני מודיע שבהתאם לפרק ד' לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב–19821, נקבע כי הבחינות למבקשי רישיון מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן: 

      תאריך הבחינה                                            מקצוע הבחינה

​יום ה' ט"ז בחשוון  התשע"ז                                תחיקה  
          (17 בנובמבר 2016)​

יום א', י"ט בחשוון התשע"ז                                מדידות שדה
           (20 בנובמבר 2016 )  

     יום ב', כ' בחשוון התשע"ז                                   מדידות שדה 
         (21 בנובמבר 2016)   
   
   יום ג', כ"א בחשוון התשע"ז                                   עיבוד משרדי של מדידות השדה שבוצעו
    (22 בנובמבר 2016)

        יום ג',כ"ז בכסלו התשע"ז                                     חלוקה ועריכה של תכנית לצורכי רישום
        (27 בדצמבר 2016)                                                  ​


המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן ולתשלום אגרת הבחינה הוא ה' בחשוון  התשע"ז
(6 בנובמבר 2016).
מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה על תכנית הבחינות ומקומן.

‏‏‏כ"ה באב תשע"ו (29 אוגוסט 2016)
(חמ 3-611)  

המעוניינים לגשת לבחינות יירשמו אצל נדי ברונדוין דרך טלפון 03-6231911 שלוחה 605 או מייל   nadi2@mapi.gov.il