מעבר לעבודה ברשת IG05/12

תאריך:
02/07/2012
י"ב תמוז תשע"ב

בהתאם להחלטת מנכ"ל מפ"י בנוגע למעבר לעבודה ברשת IG05/12 , החל מתאריך 25/06/12 נקודות הבקרה ברמה G
(G1,G2,G3 מופיעות בבנג"ל (בסיס נתונים גיאודטי לאומי) ברשת העדכנית 2005/12IG .

נקודות אלו עברו תיאום ארצי שכלל נקודות 1 +G 2 Gעל בסיס הערכים המעודכנים של רשת תחנות הקבע (0 . (G

לכל הנקודות ברמה 2G ניתנה דרגה 5 (עפ"י דירוג תקנות המדידה 1998).

מרינה קוזקוב                      
ראש תחום גאודזיה