משולחן המנכ"ל מספר 67

תאריך:
01/12/2020
ט"ו כסלו תשפ"א

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

קוד אתי למודד המוסמך

לפני כשנתיים הזמנו אתכם בשולחן המנכ"ל מספר 52, להשתתף בכתיבת קוד אתי למודדים. לאחר עבודה משותפת עם מספר מודדים ומומחים בתחום, סיימנו להכין את הקוד האתי והוא מוצג באתר המרכז למיפוי ישראל, בקישור.

מקצועות רבים הכינו במשך השנים קוד אתי, אשר מחייב את אנשי המקצוע לפעול בהגינות, אמינות, יושרה ויחס של כבוד לעמיתים, הלקוחות והמוסדות. הקוד האתי שהכנו אינו מחייב, אך אנו מאמינים שהשפעתו על מערכת היחסים ביניכם לבין הסביבה המקצועית שבה אתם עובדים, תהיה חיובית ותעצים את המקצוע ואתכם, לכן אנו ממליצים לפעול בהתאם לקוד זה.

שימו לב שהמסמך מופיע גם כקובץ pdf וגם כקובץ Word. אתם מוזמנים לעשות במסמך כל שימוש, לרבות שילובו במסמכים אחרים ושימוש בקטעים ממנו.


שינויים בנוהל מבא"ת, בסוגיות הקשורות לעבודת המודד

לאחרונה פורסמה גרסה מעודכנת לנוהל מבא"ת, בקישור. גרסה זו כוללת שינויים שנעשו לאחר עבודה משותפת עם מינהל  התכנון, תוך התייחסות לעבודת המודד, לתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו-2016, ולהנחיות המנהל. להלן השינויים שבוצעו:
1.  נוספו לנוהל הפניות לתקנות ולהנחיות המנהל הרלוונטיות.
2.  בוטל השימוש במונח גבולות אנליטיים ונעשה שימוש במונח שחזור גבולות, בהתאם לתקנות.
3.  הקלה בשחזור גבולות של חלקות רשומות תהיה רק בהתאם לנספח ב' בהנחיית המנהל, בקישור​.
4.  הקו כחול של התכנית יקבע על-ידי עורך הבקשה, והמודד ידייק אותו בהתאם לצורך.
5.  במקרה של שינוי קנ"מ התוכנית, רק המודד יהיה רשאי להתאים את מפת המדידה לקנ"מ החדש.

אנו ממשיכים לפעול יחד עם מינהל התכנון, כדי לבצע גם את השינויים הבאים:
6.  איחוד מפרט מבא"ת ומפרט המיפוי הלאומי.
7.  הוספת המודד כגורם מאשר של השטחים בטבלאות איזון או הקצאה.
8.  התאמת נוסח הצהרת המודד בתשריט, לטופס 5 שבתקנות.
9.  יצירת תהליך חיתום דיגיטלי של המודד על תשריט התוכנית.

שינוי שיטת מיספור הנחיות המנהל

שיטת מספור ההנחיות שהייתה נהוגה לאורך השנים כללה את השנה שבה פורסמה ההנחיה ואת מספרה הסידורי באותה שנה, לדוגמה: הנחיה 3/2015 היא ההנחיה השלישית שפורסמה בשנת 2015. שיטה זו יצרה חוסר בהירות לגבי הקשר בין שנת הפרסום לעדכניות ההנחיה.

לכן שינינו את מספור ההנחיות באופן הבא: מספר ההנחיה יהיה הפרק בתקנות שממנו מבוצעת הפניה להנחיה, ומספרה הסידורי באותו פרק. לדוגמה: סעיף 14 בפרק ד' מפנה להנחיית המנהל לשיחזור גבולות של חלקות רשומות; זו ההנחיה השישית שיש לה הפניה מפרק זה, ולכן מספרה הוא ד6.

בנוסף, הכנו הנחיות שמופנות ממקורות אחרים: הנחיות בנושאי רישום מקרקעין סומנו באותיות הר (הסדר ורישום מקרקעין) והנחיות מתקנות המודדים (מקצוע המדידה), תשמ"ב-1982 סומנו באותיות ממ (מקצוע המדידה). 


השלמת פרסום הנחיות המנהל

הכנת ההנחיות בוצעה במשך השנים האחרונות תוך השקעת משאבים רבים: איסוף חומר רקע ומסמכים רלוונטיים, הכנת טיוטות, התייעצות עם מומחים, פרסום להתייחסות הציבור, תיקון בהתאם להערות הציבור, פרסום ההנחיות לתוקף וביצוע תיקונים בהתאם לצורך.

בימים אלו אנו משלימים את הכנת ההנחיות, והן מופיעות באתר המרכז למיפוי ישראל, בקישור. ברור לנו שריבוי ההנחיות מצריך מכם להשקיע זמן כדי לקרוא, להכיר אותן ולפעול פיהן, אך חלק ניכר מהן יקל עליכם באופן משמעותי. להלן מספר דוגמאות:​

הנחיה ג1 להקמה, אישור, תחזוקה וניהול של רשת תחנות קבע פרטית. ההנחיה מאפשרת לעבוד עם הרשתות הפרטיות, לרבות בעת הכנת תצ"ר המוגשות לביקורת למרכז למיפוי ישראל.

הנחיה ד1 לסיווג 1 לנקודות גבול במפות קדסטר מאושרות או רשומות. ההנחיה תאפשר לעשות שימוש קל ופשוט בערכי נקודות גבול שהסיווג שלהן הוא 1.

הנחיה ד2 למסירת נתונים למודדים מגושים שבתהליכי הסדר. ההנחיה מאפשרת לקבל נתונים אלו ללא פניה לפקידי ההסדר ובאופן פשוט ונוח.

הנחיה ד15 להארכת תוקפה של תצ"ר כשרה לרישום. ההנחיה מאפשרת להגיש בקשה ולקבל אישור להארכת התוקף בפשטות ונוחות.

כמו כן, השתדלנו לעשות שימוש בטפסים מקוונים ככל שניתן, כדי לפשט את תהליך הגשת הבקשות אלינו. ניתן למצוא קישורים לטפסים בהנחיות הרלוונטיות וגם בעמוד הטפסים, בקישור​


דגשים בהנחיות מנהל בנושאי קדסטר

​להלן דגשים לגבי חלק מההנחיות בפרק ד':

>  הנחיה ד5 למיפוי של גוש הסדר ותצ"ר. ההנחיה מפרטת את תכולת המדידה והתנאים להקלה במדידה, ומפרטת את שיטות המדידה בעת הכנת מפת גוש או תצ"ר.

>  הנחיה ד6 לשחזור גבולות של חלקות רשומות. ההנחיה מפרטת את העקרונות לשחזור גבולות, מגדירה את התנאים להקלה בשחזור ומגדירה את איכות נקודות הגבול ששוחזרו באמצעות סיווגן. במסגרת הנחייה זו שינינו את מנגנון סיווגי נקודות הגבול בהתאם לתובנות מדיון שהתקיים עם ציבור המודדים, כך שיהיה פשוט וקל יותר ליישום.

החל מ- 1.01.2021 תהיה חובת הגשת מפות קדסטר עם הסיווגים החדשים המפורטים בהנחיה.

>  הנחיה מנהל ד8 למדידה והכנת תצ"ר. ההנחיה מפרטת את ההנחיות שיש לעשות בהן שימוש במסגרת מדידת והכנת תצ"ר לרבות התייחסות למדידת רשת הבקרה, ומפרטת את העקרונות לעריכתה כגון: מספור נקודות הגבול, לוחות שטחים ועוד.

>  הנחיה ד9 למדידה והכנת תת"ג. ההנחיה מגדירה את מטרות התת"ג ומפרטת את ההנחיות שיש לעשות בהן שימוש במסגרת מדידת והכנת תת"ג, וכן דגשים ייחודיים להכנת תת"ג.

הנחיה ד12 להערות במפת קדסטר. ההנחיה מגדירה נוסח ברור ואחיד להערות שיש לרשום במפות קדסטר לסוגיהן, וכוללת את כל ההערות שיש להציג במפת הקדסטר בהתאם לצורך.

>  הנחיה מנהל ד13 לשינוי גבול בין גושים או יצירת גושים חדשים. ההנחייה מפרטת את המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה לשינוי גבול בין גושים או יצירת גושים חדשים, ומנחה את המודד לגבי אופן הגשת הבקשה.

הנחיה ד16 לתיקון שגיאה בתצ"ר או תת"ג. ההנחיה מפרטת את סוגי השגיאות בתצ"ר או תת"ג האפשריים, ואת אופן ביצוע התיקונים בהתאם, לרבות פירוט הגורמים שנדרש לערב בתהליך תיקון השגיאה.

>  הנחיה ד17 לביצוע תיקונים במפת קדסטר על ידי המבקר. ההנחיה קובעת מהם התנאים לביצוע תיקונים במפת הקדסטר על-ידי המבקר, לצורך ייעול התהליך וקיצור זמני אישור המפה. ההנחיה תפורסם בקרוב.

תבניות של מפות באתר המרכז למיפוי ישראל

חלק מהנחיות המנהל מפנות לתבניות של מפות. תבניות המפות מוצגות באתר המרכז למיפוי ישראל, בשני דפים: תבניות למפות, בקישור, ותבניות למפות של זכויות במקרקעין, בקישור. לכל תבנית יש קובץ pdf וקובץ dwg, לשימושכם.

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל