משולחן המנכ"ל מספר 64

תאריך:
21/06/2020
כ"ט סיון תש"פ

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,


פרסומים ומאמרים באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל

בהמשך לפנייתי אליכם בשולחן המנכ"ל מספר 60 לפרסם מאמרים מקצועיים, קיבלנו חומרים מעניינים והעלינו אותם לאתר שלנו:
1.  ספרות מקצועית של דן שרני בקישור.
2.  מאמרים של גרשון שטיינברג ודן שרני בקישור.
אני מבקש להודות לדן ולגרשון על הרצון הטוב ועל שיתוף המסמכים עם הציבור.​


אישור תקנות המדידות (מדידות ומיפוי)(תיקון), התש"ף 2020

אני שמח לבשר לכם שתיקון התקנות אושר ופורסם ברשומות- 19.05.2020, בקישור. התיקון מאפשר להכין תכנית תלת-ממדית לצרכי רישום (תמ"ר) שיוצרת חלקות תלת-ממדיות. השימוש העיקרי של תמ"ר יהיה במגרשים עם ערוב שימושים (ציבורי, מסחרי, תשתיות, מגורים ועוד) ובפרויקטים תת-קרקעיים ועל קרקעיים (מנהרות של תשתיות, רכבת או כבישים, רכבל ועוד).


חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז 2017

חוק ההקלה אושר ופורסם ברשומות ב- 27.06.2017, בקישור. החוק מקנה לנשיא סמכות להקל באמצעי משמעת שהוטל על בעל מקצוע מוסדר, לרבות רשיון שניתן לפי לפקודת המדידות, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק.

במסגרת בחינת בקשה שתוגש לנשיא בהתאם לסעיף 3(ב) בחוק, הוא יפנה אל השר הממונה על ביצוע החוק כדי לקבל את חוות דעתו על הבקשה. שרת הבינוי והשיכון לשעבר, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון, האצילה את הסמכות עלי עד לסיום תפקידי. מודדים שהוטלו עליהם אמצעי משמעת יכולים לפנות אל הנשיא כאמור בחוק.​


איחוד מפרט המיפוי הלאומי ומפרט חני"ת

במהלך שנת 2017 השקנו את מפרט המיפוי הלאומי המבוסס על מפרט מבא"ת, שמטרתו ליצור אחידות במפות המדידה המוגשות לגורמים שונים: מפות רקע לתכנון, מפות מדידה להיתר בניה, מפות עדות ועוד. המפרט הושק בעת כניסת הנחיית המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה (בקישור).

כעת אנו מרחיבים את מפרט המיפוי הלאומי ומחלקים אותו לפרקים נושאיים: מיפוי בסיסי, דרכים, מיפוי ימי ועוד, וזאת בהתאם לדרישות המגיעות אלינו מגורמים שונים. המטרה היא להגיע למפרט אחד עבור כל סוגי מפות המדידה, לחסוך מכם את הצורך לעבוד במספר מפרטים ולאפשר איסוף מידע טוב יותר לצרכני המיפוי המשמעותיים (משהב"ש, רמ"י, נת"י, מינהל התכנון, תאגידי מים וביוב וגורמים רבים נוספים). תוכלו ללמוד עוד על המפרט באתר שלנו, בקישור.

בתחילת שנת 2015 הושלם המעבר להגשת תצ"ר, ממפרט srv למפרט חני"ת. כעת, במסגרת המעבר למפרט אחד כפי שהסברתי לעיל, הוספנו את השכבות של מפרט חני"ת למפרט המיפוי הלאומי בפרק קדסטר, ובכך נשלים את המעבר של כל שכבות המיפוי למפרט אחד ומפרט חני"ת יבוטל.

שימו לב שאין שינוי בשכבות שעברו מחני"ת ולכן אין שינוי בעבודתכם בעת הכנת תצ"ר או כל מפת קדסטר אחרת, אך בעתיד נדרוש שגם המדידה המצבית במפות אלו תהיה בהתאם למפרט המיפוי הלאומי.​


סיום קבלת קובצי תצ"ר במפרט חני"ת 1.2

בשולחן המנכ"ל מספר 57 מ- 18.04.2019 (בקישור), הודעתי על מעבר מגרסת חני"ת 1.2 ל- 1.3 ועל תקופת מעבר שהסתיימה בשנת 2019. בפועל קיבלנו עד היום קבצים בגרסת 1.2, אך החל מ- 1.07.2020 נקבל אך ורק קבצים בגרסת 1.3 (שמהווה כאמור חלק ממפרט המיפוי הלאומי).

למען הסר ספק, עבודות שהוגשו או יוגשו לנו עד 30.06.2020 בגרסה 1.2 כן יתקבלו לביקורת.


ממשק העברת נתונים לרישום

העברת המידע הנדרש לרישום מהמרכז למיפוי ישראל לרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין מתבצעת בשנה האחרונה באמצעות ממשק בין בנק"ל למערכת רימון, והוא נקרא ממשק רימון.

במסגרת תהליך העבודה, אנו מאשרים את העבודה, מעבירים אותה לסטטוס מאושרת, חותמים עליה בחתימה אלקטרונית ומעבירים אותה למודד המבצע לחתימה. לאחר קבלת הקובץ החתום אלקטרונית על-ידי המודד ותשלום אגרת הביקורת, אנו מעבירים את העבודה לסטטוס כשרה לרישום, ורק לאחר מכן ניתן יהיה להעביר את נתוניה באמצעות ממשק רימון לצורך ביצוע הרישום.

אחת הסיבות לבניית התהליך באופן זה היא למנוע מצב שבו מזמין עבודה ירשום את התצ"ר לפני השלמת התשלום למודד, למודד המבקר ולמרכז למיפוי ישראל. המשמעות היא, שאתם יכולים להמנע מחובות של מזמיני עבודה בעבודות מסוג זה.


הצגת מספר רשיון מודד בתצ"ר ותת"ג שבתהליכי עבודה

התלות בין מודדים שמכינים תצ"ר ותת"ג שכנות או מודדים שמכינים מפות מדידה של מגרשים שהוכנה בהן תצ"ר וטרם אושרה, היא משמעותית. כדי לנסות ולהקל עליכם בעניין זה, ניתן לראות במערכת טופוקד את מספר הרשיון של מודד מרגע שהמפה נקלטה אצלנו, עוד בשלב ההמתנה לביקורת.

לשם כך, כנסו למערכת, חפשו את אזור העניין שלכם והדליקו את שכבת גבולות תצ"ר או תת"ג. בשכבות אלו ניתן לראות גם תצ"ר ותת"ג שהסטטוס שלהן בביקורת או בקליטה, כלומר בהמתנה לביקורת. תוכלו לראות את מספר המודד בבועית המידע ולהיות איתו בקשר לפי הצורך.

pic.jpg


​מצורפת גרסת pdf של מייל זה.​


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​