משולחן המנכ"ל מספר 61

תאריך:
31/12/2019
ג' טבת תש"פ

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

נוסח אישור ועדה על תצ"ר

בהמשך להודעה מספר 57 מ- 18.04.2017 על נוסח אחיד לאישור ועדה על תצ"ר, שלחה רות שורץ חנוך
סמנ"כלית מינהל התכנון לרגולציה הבהרה בנושא, בקישור. מומלץ להציג לוועדה מכתב זה במקרים של
בעיות בנוסח שעליו חותמת הוועדה. יש לזכור שהוועדה לא מחויבת להשתמש בנוסח זה, אך הפרטים
שמופיעים בו חייבים להופיע בכל נוסח אחר שעליו תחתום הוועדה. אנו עומדים לרשותכם בעת הצורך.


תהליך אישור מערכות צילום אוויריות

החל מ- 1.01.2020 , נאשר מערכות צילום אוויריות במתכונת הבאה:
1 . הבדיקות יבוצעו במרכז למיפוי ישראל ולא על-ידי חברה חיצונית.
2 . לקראת ביצוע הבדיקה והאישור יש לפעול בהתאם להנחיית המנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת
צילום למיפוי.
3 . יש להעביר את הבקשה לאישור המערכת לעופר סימן-טוב מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק
בכתובת oferst@mapi.gov.il .
4 . להערכתנו, יושקעו בבדיקת כל מערכת בין 7 ל- 10 ימי עבודה, כמובן בתלות שלמות ואיכות הקבצים
המוגשים וכמות התצלומים.
5 . כדי לשמור על רציפות של תקפות אישור המערכת, אנו ממליצים לכם להגיש את הבקשה לאישור
חודשיים לפני סיום תוקף האישור. לא נאריך תוקף של אישורים ללא השלמת הבדיקה.
6 . זמן הטיפול בבקשה לאישור מערכת הוא חודש קלנדרי. לא נאשר מצלמות בלו"ז קצר יותר.
7 . עלות הבדיקה כרוכה באגרה בהתאם לתקנות המדידות (אגרות), תשל"ז- 1977 , והיא תקבע בהתאם
למספר השעות שיושקעו בבדיקה.
8 . תנאי לקבלת האישור יהיה תשלום האגרה.
9 . תוקף האישור הוא ל- 3 שנים מיום כיול המצלמה (ולא מיום האישור).

הנחיית המנהל למדידת נקודות בקרה בשיטות לווייניות

ההנחייה נמצאת בקישור, והיא תכנס לתוקף החל ממחר, 1.01.2020 . זמן המדידה, מספר המערכות והפרש
הזמנים ביניהן הוא קריטי להשגת דיוק המדידה הנדרש, לכן הקפידו על כך כמפורט בהנחיה.​


ביטול הצורך באישור רשתות בקרה במפות קדסטר

הנחיית המנהל לביקורת מפות קדסטר מצריכה אישור את רשת הבקרה של הפרויקט (ראו פרק ח', סעיף 36 (א)). עתה בשלו התנאים לבטל דרישה זו:
1 . כניסת הנחיית המנהל למדידת נקודות בקרה בשיטה הלוויינית לתוקף.
2 . אנו מבצעים ביקורת שדה לכל מפות הקדסטר, לרבות לרשת הבקרה ומדידת הפרטים.
לפיכך, אין צורך לאשר יותר רשת בקרה לכל סוגי מפות הקדסטר. מודדים שמעוניינים לאשר רשתות בקרה
של פרויקטים גדולים, או שמזמיני העבודה מחייבים אותם לכך, מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו כבעבר, ואנו
נאשר את הרשתות כפי שעשינו עד כה.

הנחיית המנהל לבנייה ואבטחה של נקודות בקרה ברמות S ו - H

ההנחייה נמצאת בקישור​​, והיא תכנס לתוקף החל ממחר, 1.01.2020 . שימו לב שבניית נקודות הבקרה
בהתאם להנחיה זו נדרשת גם כשרשת הבקרה לא מוגשת לאישור המרכז למיפוי ישראל, ובכל סוג עבודה,
לרבות מפות מדידה להיתר בניה.