משולחן המנכ"ל מספר 58

תאריך:
12/06/2019
ט' סיון תשע"ט

​​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

חתימה אלקטרונית והסכנות שבקובץ עם שרטוט בצורת חתימה

חוק חתימה אלקטרונית תשס"א- 2001 , מאפשר חתימה אלקטרונית על מסמך שנדרש לחתום עליו על-פי חיקוק (פקודה, חוק, תקנות וכו').

בשנים האחרונות, החתימה על תצ"ר מתבצעת בחתימה אלקטרונית מאושרת באמצעות כרטיס חכם ותוכנה של גורם מאשר, וכך גם החתימה על מפת מדידה להיתר בניה; זאת בהתאם לסעיף 12(1) בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו- 2016 .

הגדרת גורם מאשר בחוק היא "גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות מאושרות, והרשום במרשם לפי הוראות חוק זה".

היום רשומים 2 גורמים מאשרים, כמפורט ברשימה שבקישור.

בתלונות שמגיעות אלינו על מפות מדידה, אנו עדים לשתי תופעות נפוצות:

1 . המודד שולח אל המתכנן מפה לא חתומה אלקטרונית.

2 . המודד משרטט את תצורת החתימה שלו בקובץ ושולח אותה למתכנן.

הסכנות בהתנהלות זו ברורות: למודדים אין שליטה על שינויים שנעשים בקובץ לאחר שנשלח ובנוסף, המתכנן יכול "לחתום" בשמכם באמצעות השימוש בתצורת החתימה, ואף לעשות בה שימוש במפות נוספות שלא אתם הכנתם (לצערי מקרים כאלו קורים).

במהלך הברור של התלונות שמגיעות אלינו, טוענים חלק מהמודדים שהשגיאה שבגינה הוגשה התלונה בוצעה בקובץ על-ידי גורם אחר ולא על-ידיהם, ושאין להם אחריות על הקובץ לאחר שהפיצו אותו. אבקש להדגיש שטענות מסוג זה לא יתקבלו במסגרת פעילות האכיפה של המרכז למיפוי ישראל: המודד הוא האחראי על קובץ מפת המדידה ולא אחר.

כדי להגן עליכם מפני תופעות של שינויים במפות מדידה, עומדות בפניכם 2 אפשרויות:

1 . לחתום על המפה בחתימה אלקטרונית מאושרת (מומלץ מאוד).

2 . להעביר למזמין קובץ ללא חתימה ועותק מודפס וחתום בנפרד.

רק העותק החתום (אלקטרונית או על נייר) יהווה ראיה לגרסה שהכנתם וההגנה עליכם תהיה מרבית.​


שינוי הנחיית המנהל 1.2014 לביקורת מפות קדסטר

​כולנו חווים את התארכות התורים לביקורת מפות קדסטר בכלל ותצ"ר בפרט: מזמיני העבודות, המודדים ועובדי חטיבת קדסטר.

למרות תהליכי ההתייעלות שעבר מערך הביקורת, התור עדיין מתארך וזאת עקב עליה משמעותית בהיקף התצ"ר המבוצעות בכל שנה על-ידי המודדות והמודדים.

מערך הביקורת שלנו התייעל משמעותית בשנים האחרונות והראיה לכך היא עליה בשיעור ממוצע של 40% במספר התצ"ר שכל מבקר/ת מבצע/ת בכל שנה. הסיבות להתייעלות הן רבות: פיתוח והטמעת טכנולוגיות, הכנת הנחיית מנהל לביקורת מפות קדסטר, האחדת נהלי העבודה, ביקורת בשדה לכל התצ"ר, מעורבות גבוהה של המנהלים, הדרכה, הנחייה צמודה וקליטת עובדות ועובדים מצוינים.

מנגד להתייעלות, אנו מתמודדים עם עבודות שחלקן מוגשות לנו ברמה ירודה מאוד, ומערך הביקורת מוצא את עצמו מכין את התצ"ר עבור המודדים שמגישים עבודות אלו, והמודדים שעבודותיהם ברמה נאותה ומעלה נפגעים מכך עקב העומס שנוצר.

במסגרת המאמצים שלנו לקצר את התורים, ערכנו את הנחיית המנהל מחדש, על בסיס הנסיון שצברנו בשנים האחרונות. להלן עיקרי השינויים בהנחיה:

1 . ההנחייה תשמש לביקורת תצ"ר או תת"ג בלבד ולא כל מפת קדסטר, ולכן שמה שונה בהתאם.

2 . מנהלי יחידות הקדסטר יבצעו ביקורת מקדמית לכל עבודה, לפני העברתה למבקר/ת.

3 . עבודות באיכות נמוכה יוחזרו למודד ולא יבוקרו עד שהרמה המקצועית שלהן תשתפר כנדרש.

4 . מדידת זמן ההמתנה לביקורת תתחיל רק לאחר שהביקורת המקדמית תסתיים.

5 . לכל מודד יחושב מדד איכות של עבודותיו, ובסיום ביקורת של כל עבודה, יעודכן המדד בהתאם.

6 . העבודות של מודדים שמדד האיכות של עבודותיהם יהיה מעל 85 יבוקרו במסלול ייחודי ומהיר.

להלן קישור לטיוטת ההנחיה. חשוב לנו מאוד לקבל את התייחסותכם. אנא שילחו אותה אל שמעון ברזני

בכתובת shimon@mapi.gov.il


מפות דוגמה לתכנית מפורטת ולהפקעה

המרכז למיפוי ישראל הכין תבניות וקבצים מתאימים למגוון סוגי מפות, וזאת בהתאם להנחיות המנהל הרלוונטיות או במסגרת עבודה משותפת עם גורמי ממשל שונים.

לאחרונה סיימנו להכין מפת דוגמה שמשמשת כרקע לתכנית מפורטת ומפת דוגמה להפקעה, והן מופיעות בסוף הדף שבקישור. נשמח מאוד לקבל את התייחסותכם למפות אלו, מתוך כוונה להתאים אותן ככל שניתן לצורכי מזמיני העבודות.

אנא העבירו אותה אל עידית יוגב בכתובת IditL@mapi.gov.il


תיקונים בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע"ו- 2016

​התקנות פורסמו בילקוט הפרסומים ב- 15.06.2016 ונכנסו לתוקף לאחר חודש בהתאם לתקנה 87.

בתקופה שעברה מאז ( 3 שנים...), קיבלנו מכם הערות חשובות, הגענו לתובנות והכנו רשימה של תיקונים שיש לבצע בתקנות.

אנו נערכים להגיש למשרד המשפטים נוסח לתיקון התקנות ולשם כך אנו זקוקים לעזרתכם. חשוב לנו לקבל מכם כל הערה על התקנות, קטנה כגדולה, משגיאת כתיב ועד הצעה לשינוי מקצועי משמעותי.

שילחו בבקשה את הערותיכם אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il


שינוי מתכונת הבחינות לקראת קבלת רשיון מדידה

​במסגרת הפעולות להעלאת הרמה המקצועית של מודדים חדשים, חשוב לנו שתקופת ההתאמנות תהיה משמעותית ומלמדת. לשם כך ביצענו מספר פעולות:

1 . בעבודה משותפת עם הטכניון, הותאמו קורס קדסטר 1 והבחינה בנושא חלוקה ועריכת תכנית לצרכי רישום לתהליכי תכנון, לצורך הרחבת ידיעות המתאמנים.

2 . החל מחודש מאי 2018 עדכנו את טופס תאור התקדמות ההתאמנות, שבו מתבקשים המתאמנים לפרט את סוגי העבודות שביצעו. תוכלו להתרשם מהטופס בסוף דף הטפסים שבקישור.

3 . מתאמנים בטכניון נדרשים לבצע עבודות מדידה מקצועיות, מעבר לעבודת המחקר.

4 . מתאמנים בצבא נדרשים לבצע עבודות מדידה מקצועיות, מעבר לעבודתם הצבאית.

5 . ולסיום, החל מחודש 1.09.2019 תעודכן מתכונת הבחינות:

  5.1 . המתאמנים יוכלו לגשת לבחינה בנושא חלוקה ועריכת תצ"ר רק בשנה השניה של ההתאמנות ולא לפני כן (עד כה היה נהוג לבצע את הבחינות במהלך הלימודים, כלומר לפני ההתאמנות).

  5.2 . המתאמנים ידרשו לעבור בחינה אמריקאית לסיכום ההתאמנות, ברבעון האחרון של ההתאמנות.

  5.3 . בסיום ההתאמנות, יידרשו המתאמנים "להגן" על 3 מפות שיכינו, מול מספר מראיינים.

אני פונה אל המודדים המאמנים: חשוב שתאפשרו למתאמנים לעסוק בכל סוגי העבודות ולעבור הכשרה

איכותית, כך שבסיומה הם יהיו ערוכים לעצמאות המקצועית שניתנת להם.


איתור נקודות בקרה אנכיות

​נקודות בקרה אנכיות (בנצ'מרקים), נקבעו בארץ החל משנות השלושים, על-ידי הבריטים בתקופת המנדט, מחלקת המדידות לאחר קום המדינה, וכיום על ידי המרכז למיפוי ישראל.

ייעודן של נקודות הבקרה האנכיות שנקבעו החל מאמצע שנות השלושים ועד סוף שנות התשעים של המאה הקודמת היה לצורך מדידת גבהים בלבד. הגדרת המיקום שלהן נעשתה בעזרת גיליונות של מפות בקנה מידה 1:20,000 , ולכן מיקומן אינו מדויק והשגיאה נעה בין מטרים ספורים למאות מטרים ויותר.

מכיוון שהקואורדינטות שגויות, לא ניתן להיעזר בהן לאיתור הנקודות. מתוך הנסיון שאנו צברנו במדידת מהלכי איזון ברחבי הארץ, אנו ממליצים לבצע את החיפוש בשיטות הבאות:

1 . תיאור הנקודה כולל תרשים, מיקום מקורב ומרחקים לעצמים קיימים בשטח, כגון עמודי חשמל, שוחות ביוב ועוד. ניתן להיעזר במרחקים מעצמים אלו.

2 . גובה הנקודה הוא מדויק ולכן שימוש ב- RTK יאפשר לדעת אם הנקודה הרוסה או קבורה, ואת עומקה.

3 . מרבית הנקודות סומנו בשטח על ידי פטריות, סכים וגלילים מברזל ונחושת, ולכן מומלץ להשתמש בגלאי מתכות.

בהצלחה!


גובהי נקודות בקרה לאורך גבול מצרים

במסגרת פרויקט רב-שנתי לשיפור רשת הבקרה האנכית הממשלתית, נמדדו קווי איזון לאורך גבול מצרים.

תאום הגבהים עדיין לא הסתיים, ודיוק החישוב שביצענו עד כה הוא עד 10 ס"מ, לכן בשלב זה הנקודות לא מופיעות בבנג"ל ואין להן דרגת דיוק.

מודדים שמעוניינים לקבל את הערכים המקורבים, מוזמנים לפנות אל מרינה קוזקוב ראש אגף חישובים גאודטיים בכתובת marina@mapi.gov.il

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​