משולחן המנכ"ל מספר 43

תאריך:
09/03/2017
י"א אדר תשע"ז

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​

אשף רקפת באינטרנט

אשף רקפת הוא כלי אוטומטי לבדיקת תקינות קבצים של מפות קדסטר. לפני מספר ימים העלנו את האשף לאינטרנט לתקופת הרצה, והוא פתוח לכולכם. בשלב זה יכול האשף לבדוק תצ"ר או תת"ג.

כדי להשתמש באשף, היכנסו בבקשה לאתר טופוקד כמנויים באמצעות הכרטיס החכם שברשותכם, והפעילו את האשף בהתאם להנחיות שבמדריך למשתמש המצורף (חידושים במערכת טופוקד). בשלב זה תוכלו לבצע בדיקות באשף רקפת כדי לוודא את תקינות הקבצים, לפני הגשתם בטופס המקוון. בהמשך יהפוך הטופס המקוון לחלק ממערכת טופוקד, כך שלאחר שהקבצים יהיו תקינים ניתן יהיה להגיש אותם יחד עם המסמכים הנלווים במערכת טופוקד.

אנו ממליצים לכם להתנסות במערכת. יוסף שגיא מנהל הפרויקט, ישמח לקבל מכם הערות והארות לכתובת yosefs@mapi.gov.il


מרכז התמרות באינטרנט

בנוסף, העלנו את מרכז ההתמרות לתקופת הרצה, גם הוא בסביבת טופוקד. מרכז ההתמרות הוא מחשב התמרות, אשר מבצע את החישוב בדומה לתוכנות ההתמרות שברשותכם.
להלן יתרונותיו של מרכז ההתמרות:
1. סביבת ההצגה היא גאוגרפית, על גבי אתר המפות הממשלתי (govmap).
2. נתוני הבנג"ל (כל נקודות הבקרה הממשלתיות) זמינים במערכת ואין צורך שתזינו אותם. הם יוצגו על המסך ותוכלו לבחור בהם.
3. נתוני הנקודות (בקרה, גבול או פרטים) אשר יועלו לכלי במסגרת חישובי ההתמרות שתבצעו בו, ישמרו ויהיו זמינים לכל המודדים.
המדריך למשתמש המצורף (חידושים במערכת טופוקד), כולל הנחיות לשימוש במרכז ההתמרות. נשמח לקבל את התייחסותכם לכתובת yosefs@mapi.gov.il

מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3

מפרט חני"ת הוא הרחבה של מפרט מבא"ת (המבוסס על מפרט 0827.1), והוא מיועד להכנת מפות קדסטר. החל מתאריך 1.01.2015 הפך מפרט חני"ת למחייב בעת הגשת תצ"ר או תת"ג.
אנו נערכים למעבר לגרסה 1.3 של המפרט, וזאת לצורך התאמת המפרט למפות קדסטר נוספות ולהתייעלות בתהליכי הכנת המפות ובדיקתן. להלן השינויים העיקריים בגרסה 1.3 של המפרט לעומת הגרסה הנוכחית:
1. טבלאות השטחים הוגדרו כבלוקים בשכבות חובה.
2. בוצעה התאמה לגושי הסדר וגושי קמ"ק.
3. גודלי הגופנים של נקודות גבול, חזיתות ומספרי חלקות שופרו.

הגרסה החדשה כוללת עדכון, ביטול והוספה של בלוקים ושכבות, המשרתים את השינויים שלעיל. להלן קישור למפרט ולקובצי דוגמא שהוכנו בהתאם לגרסה זו: הגשה במפרט חני"ת 1.3.

החודשים הקרובים יוקדשו להסתגלות למפרט החדש ולהשלמת ההערכות של התוכנות המסחריות. בכוונתנו לחייב להגיש מפות קדסטר בגרסת חני"ת 1.3 החל מ- 1.11.2017.


מסמך ריכוז מצלמות מאושרות באתר המרכז למיפוי ישראל

המרכז למיפוי ישראל מאשר מצלמות דיגיטליות ואנלוגיות למיפוי פוטוגרמטרי ולהכנת אורתופוטו. אישור המצלמות למשימות אלו מתבצע בהתאם לתקנות. נוסחי אישורי המצלמות מפורסמים באתר המרכז למיפוי ישראל, בקישור הבא: ריכוז אישורי מצלמות אוויריות דיגיטליות ואנלוגיות. מסמך זה יעודכן עד 30.03.2017 ויכלול קישורים לפרטים, מסמכי הכיול והאישור של כל מצלמה.


דרוג למצלמות אנלוגיות

המצלמות האנלוגיות מוחלפות היום במצלמות דיגיטליות. מכיוון שהמצלמות האנלוגיות יוצאות בהדרגה משימוש, הוחלט במרכז למיפוי ישראל שהדרוג שלהן יהיה בהתאם לסעיף 25 בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) תשנ"ח-1998, ושלא תינתן להם התייחסות בתקנות החדשות אשר נכנסו לתוקף ביולי 2016.

דרוג המצלמות האנלוגיות בהתאם לתקנות מ- 1998 הוא א', ב' או ג'. רמת הדיוק של מצלמות מדרגה א' מתאימה לכל היותר לדרגה אופקית 4 (הקנ"מ המרבי למיפוי הוא 1:500), ולדרגה אנכית 4 (השר"ב הוא 10 ס"מ).

מיפוי בדרגה 3 מבוצע לרוב בשיטות מדידה קרקעיות, עקב דרישות הדיוק ורמת הפרוט הגבוהות. למרות זאת, במקרים מסוימים נדרש לבצע מיפוי בדרגה 3 באמצעים פוטוגרמטריים (למשל, באזורים ללא גישה). לפיכך המרכז למיפוי ישראל מאפשר לאשר מצלמות דיגיטליות ואנלוגיות בדרגה 3, וזאת בהתאם להנחית המנהל 1.2015 לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי. במסגרת בדיקת המצלמות נדרשת הקפדה יתרה על תהליכי העבודה ורמות הדיוק שלה.


מיפוי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ או רב-להב)

המרכז למיפוי ישראל מקדם את אישורן של מצלמות אשר יותקנו על כלי טיס בלתי מאוישים. לשם כך אנו נערכים במשותף עם רשות התעופה האזרחית לאשר שדה ניסוי לטיסות צילום. מצלמות אלו ייבחנו בהתאם להנחיות המנהל 1.2015 לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי.

חשוב לציין שניתן יהיה לאשר מצלמות המתוקנות על כטב"מ המופעלות על-ידי חברות שקיבלו את כל האישורים הנדרשים מרת"א. מצורף סקר ספרות בנושא מיפוי באמצעות כטב''מ אשר הוכן עבור עבור המרכז למיפוי ישראל.


אתר אינטרנט חדש למרכז למיפוי ישראל

המרכז למיפוי ישראל השיק אתר חדש, עדכני ונוח יותר לשימוש. כתובת האתר לא השתנתה והיא www.mapi.gov.il. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהתרשם ממנו. תוכלו לשלוח הערות והארות אל גליה גרצ'ניקוב, בכתובת galiag@mapi.gov.il


מחשבון לאומדן אגרת ביקורת 

אגרת הביקורת של מפות קדסטר נקבעת בהתאם לסעיף 2 בתקנות המודדים (אגרות) תשל"ז-1977, כלומר בהתאם לשעות העבודה של עובדי המרכז למיפוי ישראל המושקעות בביצוע הביקורת, לרבות ביקורת השדה.

לנוחותכם ולנוחות לקוחותיכם, הכנו מחשבון לחישוב אומדן לביצוע ביקורת של תצ"ר או תת"ג. קישור למחשבון מופיע בדף הבית של האתר החדש. החישוב מתבצע על בסיס נתונים ידועים מראש של מפות הקדסטר (מספר גיליונות, מספר חלקות ביסוס ועוד), והוא מבוסס על עלויות ביקורת של תצ"ר אשר בוקרו ואושרו בעבר.

חשוב להדגיש שהתחשיב הוא אומדן בלבד ועלות האגרה בפועל תקבע בהתאם לשעות שהושקו בפועל בתהליך הביקורת.

pic1.jpg


פרוט המסמכים המצורפים​​

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. חידושים במערכת טופוקד - מדריך להפעלת אשף רקפת ומרכז ההתמרות.
3. סקר ספרות בנושא מיפוי באמצעות כטב''מ.

        בברכה,

        רונן רגב, מודד מוסמך

        מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​