משולחן המנכ"ל מספר 40

תאריך:
05/12/2016
ה' כסלו תשע"ז

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

תשלום רישיונות מדידה לשנים 2017, 2018

פיילוט תשלום רישיונות המדידה באינטרנט באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, אשר הודעתי עליו בשולחן המנכ"ל מספר 39, הצליח. השתתפו בו 4 מודדים אשר שילמו את אגרת הרישיון שלהם באופן מקוון, וכך נחסכה מהם הטרחה להמתין לקבלת שובר התשלום בדואר ולגשת לשלמו בבנק הדואר.
בעקבות הצלחת הפיילוט, אנו עוברים לתשלום הרישיונות באופן מקוון של כל המודדים. בימים הקרובים תקבלו הודעה לתיבת הדוא"ל שלכם, עם קישור לביצוע התשלום באופן מקוון. אם תחוו קשיים כלשהם, פנו בבקשה אל מיטל עדיאל בטלפון 03-6231800.

עדכון בנושא מדידת עומקי שוחות ביוב במפות מדידה להיתר בניה

בחודשים האחרונים התקיימה עבודת מטה בין המרכז למיפוי ישראל ובין רשות המים. בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א-2001, אישרה מועצת המים את כללי תאגידי מים וביוב (קביעת תנאים ברישיון)(אמות מידה הנדסיות) תשע"ו-2016, והם יפורסמו בקרוב בקובץ התקנות. במסגרת כללים אלו יקימו התאגידים מערכות מידע גאוגרפיות אשר יכללו מידע על תשתיות המים והביוב, לרבות עומקי שוחות הביוב. בסיום התהליך יספקו התאגידים נתונים מתוך המערכות, לרבות את עומקי שוחות הביוב.
מכיוון שתהליך ההקמה של מערכות אלו יימשך מספר שנים, סוכם עם אמיר שישה המהנדס הראשי של רשות המים, שבתקופת המעבר ינחה הממונה על תאגידי המים והביוב את התאגידים לפעול באופן הבא:
1. מודד שנדרש לבצע מדידה שכוללת עומקי שוחות ביוב, יפנה אל תאגיד המים הרלוונטי תוך ציון אזור המדידה הנדרש.
2. אם הנתונים קיימים בתאגיד, הוא יספק אותם למודד.
3. אם הנתונים לא קיימים בתאגיד או שהנתונים אינם אמינים, יתאם התאגיד עם המודד הגעה משותפת לשטח, נציג התאגיד יפתח למודד את השוחות והמודד ימדוד את עומקן.
4. אם המודד יעדיף למדוד את העומקים בעצמו ולא להשתמש בנתוני התאגיד, הוא יתאם מפגש עם נציג התאגיד לצורך פתיחת השוחות.
אנו עובדים במשותף עם רשות המים כדי לוודא שההחלטה מיושמת וכדי לעקוב אחר תהליך העבודה בין המודדים לתאגידים.

תוקפה של חתימה דיגיטלית

לפי סעיף 2(א) לחוק חתימה אלקטרונית תשס"א-2001: "נדרשה לפי חיקוק חתימתו של אדם על מסמך, ניתן לקיים דרישה זו, לגבי מסמך שהוא מסר אלקטרוני, באמצעות חתימה אלקטרונית, ובלבד שהיא חתימה אלקטרונית מאושרת"

הגדרתה של חתימה אלקטרונית מאושרת לפי חוק זה היא: "חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה"

הגדרתה של חתימה אלקטרונית מאובטחת לפי חוק זה היא: "חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:
(1)   היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה;
(2)   היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;
(3)   היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה;
(4)   היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה;"

המשמעות היא, שחתימה אשר מבוצעת באמצעות כרטיס הזיהוי החכם שברשותכם כמוה כחתימה המסורתית על מסמך מנייר מכל סוג שהוא. לכן, אם נדרשת מכם חתימה אלקטרונית על מפה, אין צורך בהדפסת המפה על נייר וחתימה עליה.​

חתימה דיגיטלית על תכניות לצרכי רישום

ב- 1.01.2015, עם תחילת הגשת תצ"ר בטופס מקוון, החל העידן הדיגיטלי המקוון בתהליכי ביקורת תצ"ר, והסתיים עידן הגשת תיקי החישובים. למרות זאת, אתם עדיין נדרשים להגיש למרכז למיפוי ישראל לקראת אישור התצ"ר ככשרות לרישום, את גיליונות התצ"ר חתומות על ידכם.

עתה אנו עוברים לשלב הבא: חתימה אלקטרונית על תצ"ר וסיום עידן המיילר. התהליך יתבצע כך:
1. מבקרי התצ"ר יסיימו את הביקורת על קובץ ה- cad.
2. המבקרים יכינו קובץ pdf מקובץ ה- cad.
3. המנהלים מורשי החתימה יחתמו על קובץ ה- pdf בחתימה אלקטרונית.
4. המבקרים יעבירו את קובץ ה- pdf החתום אלקטרונית על ידי מורשי החתימה, אל המודדים.
5. המודדים יחתמו על קובץ ה- pdf בחתימה אלקטרונית, ויחזירו אותו אל המבקרים.
6. בעת סגירת תיק הביקורת, יקבלו מזמיני העבודה והמודדים את מסמכי הרישום בקובצי pdf, ולא יודפסו יותר עותקים מנייר של מסמכים אלו.
7. בשלב זה הקובץ שיהיה זמין בתצפית ובטופוקד יהיה העתק של הקובץ עם החתימות האלקטרוניות, כלומר הוא לא יהיה חתום דיגיטלית.
8. רשמי המקרקעין יקבלו עותק מקובץ התצ"ר בעת ביצוע הרישום ישירות מהמרכז למיפוי ישראל ולא יהיה צורך שהעוסקים ברישום יגישו להם עותקים מודפסים של התצ"ר.

בכך יושלם המעבר לתהליך דיגיטלי מקוון של הגשה, ביקורת ואישור תצ"ר, ולא יהיה צורך בהגעה פיסית שלכם המודדים או של מזמיני העבודה לשם הגשת מיילר חתום או סגירת תיק הביקורת.

הנגשת שכבת גבולות הגושים הרשומים לציבור ללא תשלום

ב- 30.08.2016 התקבלה החלטת ממשלה בדבר הנגשת מידע ממשלתי לציבור. להלן קישור להחלטת הממשלה: החלטה מספר 1933. המרכז למיפוי ישראל פועל להנגשת המידע הממשלתי שברשותו לציבור שנים רבות. אנו מזהים את המגמה של שקיפות ופתיחות של מידע ממשלתי לציבור ברחבי העולם ופועלים ברוח מגמה זו וברוח החלטת הממשלה.

במסגרת זו החלטנו להנגיש לציבור את שכבת גבולות הגושים הרשומים ללא תשלום. להלן קישור לקובץ dwg של השכבה: גבולות גושים רשומים. שכבה זו משמשת לצורכי מידע בלבד ואינה יכולה לשמש אסמכתה לשחזור גבולות.


הנחיית מנהל 1.2015 לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי

תקנה 65 בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו-2016 מאפשרת ביצוע של מיפוי מתצלומי אויר שצולמו במערכת צילום למיפוי אשר אושרה על-ידי המנהל, לרבות מצלמה דיגיטלית. כדי לאשר מערכות צילום למיפוי יש לפעול בהתאם להנחיית המנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי אשר תכנס לתוקף החל מהיום.

פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. הנחיית מנהל 1.2015 לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי.
3. נספחים א' ו- ב' של הנחיית מנהל 1.2015, בגרסת Word.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​