משולחן המנכ"ל מספר 20

תאריך:
11/09/2014
ט"ז אלול תשע"ד

​חברי המודדים המוסמכים,

השעית רישיון מדידה

​ביום חמישי 4.09.2014 פורסמה ברשומות הפסקה זמנית (השעיה) של רישיון מודד. דבר ההשעיה פורסם בילקוט פרסומים מספר 6870, בעמוד 7869. בהתאם לסעיף 4(2) בפקודת המדידות 1929 לא יעסוק המודד במקצוע המדידה בזמן ההשעיה.

השעית רישיונות מדידה על תנאי

​במסגרת פעילויות האכיפה אנו נדרשים לאמוד את השגיאה, הרשלנות, האמינות והאחריות של המודד שהוגשה נגדו תלונה, ואת הנזק שנגרם למתלונן. בהתאם לממצאים אלו אנו מחליטים על חומרת הענישה.

דרגת הענישה החמורה ביותר היא השעיית הרישיון לתקופה קצובה, ודרגת החומרה הבאה אחריה היא השעיה על תנאי. בעת השעיית רישיון על תנאי, אנו קובעים את משך ההשעיה בתנאי שתוגש נגד המודד תלונה נוספת, ואת משך תקופת התנאי.

בחודשים האחרונים השעיתי על תנאי שלושה רישיונות של מודדים, כמפורט להלן:

1. השעיה לשנה, למשך תקופת תנאי של שנה.

2. השעיה לשנה, למשך תקופת תנאי של שנה וחצי.

3. השעיה לשנה, למשך תקופת תנאי של שנה וחצי.

המודדים שרישיונם הושעה על תנאי רשאים כמובן לעסוק במקצוע המדידה בזמן התנאי, ולכן החלטתי שלא לפרסם את שמותיהם ברבים.

מתן הזדמנות במסגרת האכיפה

​חשוב להדגיש שמטרת תהליך האכיפה אינה לשלול רישיונות, אלא להניע את ציבור המודדים המוסמכים לפעול בהתאם לפקודות, החוקים, התקנות וההנחיות, תוך ביצוע העבודה באופן המיטבי וקבלת אחריות במקרים שבהם נעשתה שגיאה על ידי המודד.

אדגים את גישתנו באמצעות תלונה שהגיעה לטיפולנו לאחרונה: התלונה הייתה כנגד מודד שקבע את הגבול הצידי של חלקת מגורים בסטייה של 80 ס"מ, ועקב כך חורג המבנה שנבנה על החלקה מקו הבניין המאושר בתכנית המפורטת. ברור שהנזק שנגרם לבעל הנכס הוא רב, ולכן החלטתי לשלול למודד את הרישיון לשנה, אך בשימוע של המודד, הוא עדכן אותי שהצליח להגיע להסכמה עם בעל הנכס והוועדה המקומית שתוגש תכנית מפורטת נקודתית לתיקון קו הבניין הצידי. המודד לקח על עצמו את הכנת התכנית המפורטת ואת מימון כל התהליך עד לאישורה על ידי הוועדה המקומית. לפיכך, החלטנו לעכב בשנה את ההחלטה ואנו ממתינים לתוצאות התהליך. תקוותינו שהתכנית תאושר ושבסופו של דבר, הנזק יתוקן ורישיון המודד לא ישלל.

אכיפה יזומה

​המרכז למיפוי ישראל רואה את נושא האכיפה בראש סדר העדיפויות וכחובה ממלכתית שלו. איננו חוסכים במשאבים, לרבות יציאת צוותי מדידה לשטח לצורך ביצוע בדיקות ומדידות, חישובים במשרד של מדידות וגבולות, ופגישות עם גורמים שונים במהלך חקירת התלונות.

בכוונתנו להרחיב את פעילויות האכיפה שלנו ולפעול גם באופן יזום. במסגרת האכיפה היזומה אנו פונים לרשויות מקומיות וועדות לתכנון ובניה, ומציעים להן להעביר אלינו מפות מדידה שיש חשד שהן שגויות או רשלניות. מפות אלו ייבדקו על ידי צוות האכיפה של המרכז למיפוי ישראל בראשות סמנכ"ל גאודזיה מודד מוסמך משה רוזנבלום, והמודדים שחתומים על מפות שימצאו שגויות יוזמנו לשימוע והמשך טיפול בהתאם לממצאים.

פרוט המסמכים המצורפים

​1. גרסת pdf של מייל זה.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל