משולחן המנכ"ל מספר 18

תאריך:
18/08/2014
כ"ב אב תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים,​

הגשת תצ"ר לוועדה המקומית

כאשר מוגשת תצ"ר למרכז למיפוי ישראל, כוללים מסמכי התיק עותק מאושר על ידי הוועדה המקומית. מכיוון שהמודדים המוסמכים מחויבים לעבוד בהתאם לתקנות המודדים (מיפוי ומדידות) תשנ"ח 1998, יש להגיש את התצ"ר לאישור הוועדה המקומית ערוכה בהתאם לתקנות אלו ובהתאם לדוגמה המצורפת להן.

אנו פוגשים בשלב הביקורת מקרים לא מעטים שבהם המודד מגיש את התצ"ר לאישור הוועדה המקומית באופן לא מושלם, בידיעה שהוועדה לא תבדוק את התאמת התצ"ר לתקנות ומתוך הנחה שהעבודה תושלם לקראת הגשת התצ"ר לביקורת.

להלן מספר דוגמאות למקרים שבהם התצ"ר שמוגשת לאישור הוועדה אינה מושלמת:

בתצ"ר המוגשת לוועדהזיהוי הבעיה בשלב הביקורת​
גבולות של גושים וחלקות שיש להם נתוני ביסוס מחושבים גרפית​בתהליך הכנת תיק החישובים מחושבים הגבולות מחומר הביסוס ונוצרים הבדלים במיקום הגבולות ובשטחי החלקות הנוצרות והחזיתות החדשות.​
מדידה מצבית לא עדכנית​קיים הבדל גדול בין המדידה שמופיעה בתצ"ר שאושרה בוועדה המקומית ובין מדידת הפרטים בתיק החישובים, וזאת בהפרש תאריכים קצר ולא סביר​
מדידה מצבית חלקית​חלק מהפרטים מופיע רק בגיליונות המילואות, ולכן התצ"ר שאושרה בוועדה המקומית לא כוללת את כל הפרטים​

 

בכוונתנו להקפיד בביקורת על כך שהגרסאות של התצ"ר שאושרו בוועדה המקומית יתאימו לתקנות. הדרך הנכונה להכין תצ"ר היא לבצע את כל המדידות, החישובים והעריכה הנדרשים לביקורת, כבר בתחילת העבודה, ולא לדחות חלק מהמשימות לאחר אישור הוועדה המקומית.

להזכירכם, אין צורך לאשר גיליונות של מילואות ושל רשתות בקרה, אך התנאי הוא שהגיליונות שאושרו בוועדה המקומית יהיו שלמים ותקינים כאמור.


תשלום אגרת ביקורת של תצ"ר שמבוקרת על ידי מודד מבקר

​כדי להקל על המודדים המבקרים, אנו מאפשרים שתשלום אגרת הביקורת של המרכז למיפוי ישראל יבוצע על ידי צד ג' (בדרך כלל מזמין העבודה או המודד המבצע), ולא בהכרח על ידי המודד המבקר.

שימו לב שהגורם שמשלם את המקדמה של האגרה הוא זה שאמור לשלם גם את יתרת האגרה לצורך סגירת תיק הביקורת.


מפות ומדידות שהוכנו על ידי מספר מודדים

פקודת המדידות ותקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשנ"ח 1998, לא עוסקת במצבים שבהם מדידה או מפה בוצעו על ידי מספר מודדים, אך בחיי היומיום מצבים אלו קיימים והם אינם נדירים:

1. שימוש במיפוי פוטוגרמטרי על ידי מודד שאינו עוסק בפוטוגרמטריה.

2. פרוייקט הנדסי גדול שמזמין העבודה מחלק לקטעים ומזמין כל קטע ממודד אחר, לרבות מדידות לתכנון, מדידות ללווי הפיתוח והבניה, ומדידות לצרכי רישום.

3. עדכון מדידה למפה שנמדדה והוכנה על ידי מודד אחר.

4. שימוש בנתוני המודד שמדד את המפה לתכנון, על ידי המודד שמלווה את ביצוע הפרויקט.

בכוונתי לבחון את הנושא בהמשך ולשלבו בתקנות העתידיות או בהנחיה מתאימה, אך בשלב זה חשוב להבהיר: האחריות על נכונות המדידה וכל הפרטים שמופיעים במפה חלה על המודד שחותם על מפת המדידה או שמשתמש בנתונים ממפה זו.

במקרים אלו על המודד לפעול כך:

1. ביצוע ביקורת לנתונים שהתקבלו ממודד אחר, לרבות פרטים ממיפוי פוטוגרמטרי, פרטים ממדידות קודמות וגבולות שונים: רשומים ומתוכננים.

2. תאום רשתות בקרה (כולל גבהים), נתוני ביסוס וגבולות בין מודדים שכנים.

3. סימון תחום המדידה של כל אחד מהמודדים בפרויקט על גבי המפות.

4. מינוי מודד מתאם בפרויקטים מרובי מודדים.

5. הוספת הערה שמציינת את הנתונים שהתקבלו ממודד אחר, את הביקורת שבוצעה עליהם ואת אופן השימוש בהם, או הערה על תאום הנתונים בין מודדים שכנים.

במקרים מורכבים ובפרויקטים גדולים, אני מזמין אתכם להגיע לפורום קדסטר יחד עם נציגי מזמין העבודה, לצורך התייעצות וקבלת הנחיות.

חברים יקרים,

יש לזכור שהאחריות לנתונים שאנו מספקים היא גבוהה וכך צריך להתייחס אליה. הנזקים שיכולים להיגרם כתוצאה משגיאות הם רבים, וחובתנו כאנשי מקצוע לעשות הכול כדי למנוע אותם ולעזור לפרויקט להגיע לסיומו המוצלח.


פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה

 

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל