משולחן המנכ"ל מספר 15

תאריך:
22/05/2014
כ"ב אייר תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים,

שלילת רישיון מדידה

 ביום שלישי 20.05.2014 פורסמה ברשומות הפסקה זמנית (השעיה) של רישיון מודד; דבר השלילה פורסם בילקוט פרסומים 6803 עמוד 5537. בהתאם לסעיף 4(2) בפקודת המדידות 1929 לא יעסוק המודד במקצוע המדידה בזמן ההשעיה.

חשוב לי לשתף אתכם באופי פעילות האכיפה שעליה אני אמון:

1. האכיפה מתבצעת בהתאם לפקודת המדידות ומבחינתי היא חלק ברור מחובותיי כמנהל המרכז למיפוי ישראל.

2. שלילת רישיון למודד אינה פשוטה עבורי; הוא חברי למקצוע, וברור לי ששמו הטוב יפגע וכך גם פרנסתו. אך כדי לשמור בהווה ובעתיד על מקצוע המדידות היקר כל כך לכולנו, וכדי להגן על קהל מזמיני העבודות ושרותי המדידה, אמשיך בפעולות האכיפה.

3. הממונה על האכיפה במרכז למיפוי ישראל הוא סמנכ"ל גאודזיה מודד מוסמך משה רוזנבלום. יחד עם עובדיו, בודק משה ביסודיות כל תלונה שמגיעה אלינו. עבודת הבדיקה כוללת מדידות בשטח, חישובים, ברורים, פגישות ושימועים.

4. במהלך השנה הנוכחית קיבלנו כבר יותר מ- 20 תלונות על מודדים וחלקן נמצאו לצערי, מוצדקות. טווח הענישה הוא רחב; החל מהערה או התראה למודד, דרך שלילת רישיון על תנאי ועד שלילה לתקופה קצובה. תהליכי האכיפה מתועדים בתיקים האישיים של המודדים.

על כל אחת ואחד מכם מוטלת החובה לפעול בהתאם לפקודת המדידות, התקנות שתוקנו לפיה, הנחיות המנהל וכל חוק, תקנה או הנחיה אחרים שנוגעים ומשפיעים על עבודתכם. עליכם לשמור על רישיון המדידה שהשקעתם רבות כדי לקבלו, ולעשות כל שניתן כדי לספק למזמיני העבודה שלכם מפות מדידה ושרותי מדידה באיכות מקצועית גבוהה וללא שגיאות.

הייתי שמח מאוד לחתום מסמך זה בתקווה שלא אשלול או אשעה רישיונות נוספים, אך לצערי אנו נמצאים בתהליך להשעיית 2 רישיונות נוספים, אשר אודיע עליהן לאחר פרסומן כאמור.

 בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל