משולחן המנכ"ל מספר 14

תאריך:
18/05/2014
י"ח אייר תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים,

מעבר למפרט חני"ת

מפרט חני"ת חבילת נתוני תכנית, הוא מפרט – CAD שמבוסס על מפרט מבא"ת, וכולל את השכבות הנדרשות להכנת תצ"ר, מפת גוש וכל מפה קדסטרית אחרת 2 לעבודה במפרט יש מספר יתרונות, ביניהם: תכולה ותצורה אחידה לכל מפות הקדסטר, מניעת אי התאמות בין קבצים )למשל בין קובצי CAD וקובצי srv ( ומעבר קל

מסביבת CAD לסביבת GIS , שבה אנו במרכז למיפוי ישראל, מבצעים את הביקורת ולאחר מכן שומרים את הנתונים, לצורך ניהול ותשאול.

להלן קישור למפרט ולקובצי דוגמא שהוכנו בהתאם למפרט (בשורה הרביעית לפני סוף הדף)

ttp://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Pages/RegulationsAndGuidelines.aspx


שאיפתנו היא להנגיש לכם את המידע הגאודטי והקדסטרי, וכלי ביקורת מקוונים, כדי לחסוך מכם זמן בחיפוש ואיתור של מידע זה, ולעשות שימוש במידע העדכני.


אתם מוזמנים להגיש לנו תצ"ר, מפות גוש ומפות קדסטר אחרות במפרט חני"ת. המשך שנת 2014  יהיה תקופת מעבר שבה ניתן יהיה להמשיך ולעבוד גם במתכונת המוכרת לכם, אך החל מ 1.01.2015 תהיה חובת הגשה במפרט חני"ת.

הגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם

במסגרת המאמצים לייעול תהליכי העבודה והמעבר לסביבה מקוונת, אנו מאפשרים הגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם, וזאת כדי לבטל את הדפסת תיק החישובים וחלק מתכולת התיק (רשימת קואורדינטות, הגדרת חלקות ותאום שטחים). אתם מוזמנים להשתמש בטופס החכם, שנמצא באתר האינטרנט שלנו, בקישור הבא:
 
 

מצורף מסמך הנחיות להרשמה ושימוש בטופס החכם שערך מודד מוסמך חגי רונן. בדומה למעבר למפרט חני"ת, המשך שנת 2014. יהיה תקופת מעבר שבה ניתן יהיה להמשיך ולעבוד גם במתכונת המוכרת לכם, אך החל מ 1.01.2015 תהיה חובת הגשה באמצעות הטופס החכם.

מידע חסר בארכיוני המרכז למיפוי ישראל

אנו עושים מאמצים רבים כדי להשלים את המידע החסר במערכות המידע המקוונות שלנו. חשוב לזכור שארכיון המרכז למיפוי ישראל הוא מורכב מאוד, וכולל מקרים ייחודיים רבים שנוצרו במהלך 90 שנות קיומו, ולכן תהליך השלמת המידע הוא מורכב, ארוך ויקר.

עזרתכם באיתור המידע החסר חשובה לנו מאוד! בקשתי האישית מכל אחד מכם היא לפנות אל גף מידע למודדים בכל מקרה שבו חסר לכם מידע מכל סוג שהוא. אנו נאתר אותו, נעביר אותו אליכם בהקדם ונעדכן את המערכות שלנו בהתאם.​

מדידת גבולות ופרטים בתצ"ר

מודדים המגישים תצ"ר לביקורת שבוצעו בהן מדידות באמצעות GPS-RTK , נדרשים לאשר את המדידות בתחום חישובים, בדומה לאישור רשת הבקרה של העבודה. החל מהיום אין צורך לאשר מדידות אלו כאמור. קובצי המדידה יוגשו יחד עם תיק החישובים, בהתאם להנחיית המנהל 4/2007, בקישור הבא (בשורה השלישית לפני
סוף הדף)

במקביל, אנו מעדכנים את הטופס החכם, כדי שניתן יהיה להגיש באמצעותו את קובצי המדידה.

תשלום חשבונות

להלן פרוט תהליך התשלום במרכז למיפוי ישראל:
1. איתור המידע על ידי המודד במערכות המקוונות, והעתקתו לצורך שימוש בו.
2. ריכוז אוטומטי מפורט של המידע שהמודד העתיק.
3. משלוח חשבון תקופתי מפורט אל המודד.
4. תשלום החשבון על ידי המודד בשרת התשלומים הממשלתי או גביה באמצעות הוראת הקבע בחודש
שלאחר הוצאת החשבון, וקבלת הודעה אוטומטית על תאריך הגביה.

כדי להקל עליכם, הודעת הגביה האוטומטית תכלול מעתה פרוט של מספרי החשבונות שנכללו בתשלום. המלצתי היא שתשלמו את החשבונות שלכם באופן יזום בשרת התשלומים; כך תוכלו אתם לשלוט על תאריך התשלום של כל חשבון, אך במקרה שהגביה תתבצע באמצעות הוראת הקבע שלכם, תוכלו לקשר אותה אל החשבונות המשולמים שבה לפי מספריהם.

פרוט המסמכים המצורפים

21 גרסת pdf של מייל זה.

2. הנחיות להרשמה ושימוש בטופס חכם.​

 

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל