אתר "עדכן גוש-חלקה"

תאריך:
02/06/2016
כ"ה אייר תשע"ו

​החל מ-1/6/2016 אתר "עדכן גוש-חלקה" מפסיק לפעול. החלופה לאתר זה פועלת בטופוקד www.topocad.gov.il.

הנחיות לשימוש בדו"ח תצ"ר בטופוקד ניתן למצוא בקישור הבא:

http://mapi.gov.il/NewsandUpdates/Pages/DG-Desk-32.aspx