הודעה על הארכת מועד הגשה עבור המרכז למיפוי ישראל – פניה 3/2020

תאריך:
21/01/2021
ח' שבט תשפ"א

ועדת המכרזים של המרכז למיפוי ישראל החליטה על הארכת מועד הגשת ההצעות לקול הקורא 

שבנדון עד ליום 25/02/2021 , בשעה 12:00 .​